รายงานการเดินทางไปต่างประเทศประชาคมอาเซียน | พิมพ์ |


 

 การบรรยาย การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สถาบันดำรงราชนุภาพ

 

 ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 2

 

ตอนที่ 3

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน