แนะนำงานบริการประชาชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง

 
งานบริการประชาชน
รายละเอียด
DPT  GPS  BASE  STATION 
สถานีโครงข่ายหลัก จีพีเอส  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

รูปแบบการให้บริการข้อมูล  DPT  GPS  BASE  STATION
1. RINEX  DOWNLOAD
2. DGPS
       2.1 RADIO MODEM 
       2.2 TELEPHONE MODEM
       2.3 NTRIP
3. BASELINE PROCESSING

เข้าสู่เว็บไซต์

บริการข้อมูลหลุมเจาะสำรวจชั้นดิน


  

กรมโยธาธิการและผังเมือง  เผยแพร่และบริการข้อมูล
ผลการเจาะสำรวจชั้นดินทั่วประเทศทางเว็บไซต์

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เข้าสู่เว็บไซต์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  1  2
 
 
บริการแบบแปลนก่อสร้าง  

กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้บริการแบบแปลนก่อสร้างหลายประเภท  สามารถเลือกชมทางระบบ Internet  ดังนี้
- แบบบ้านเพื่อประชาชน
- แบบบ้านผู้ประสบภัย
- แบบบ้านลอยน้ำ 
- แบบศาสนสถาน
- แบบบ้านพักข้าราชการ

หากท่านสนใจแบบใดสามารถขอสำเนาแบบจากแบบเล่มที่กรมฯ จัดทำไว้ เพื่อให้แบบที่ท่านจะนำไปยื่นขออนุญาตมีขนาด
ตามมาตราส่วนที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ด้านวิศวกรและสถาปนิก แต่อย่างใด
สำเนาแบบที่ถ่ายเอกสารเป็นแบบแปลนที่สมบรณ์
สามารถนำไปขออนุญาตปลูกสร้างได้เลย

ติดต่อขอถ่ายสำเนาแบบแปลนก่อสร้างได้ที่
กรมโยธาธิิการและผังเมือง
อาคารถนนพระราม 9 โทร 0-2201-8160
อาคารถนนพรารามที่ 6 โทร 0-2299-4170 หรือ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด

ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
และพ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน


  

หากประชาชนท่านใด มีข้อสงสัย หรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายการขุดดินและถมดิน   
กรมโยธาธิการและผังเมือง ยินดีให้คำปรึกษา – ตอบคำถาม   
ผ่านทางเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรอกแบบฟอร์ม 

รับแจ้งเบาะแสการพบเห็น
อาคารไม่ปลอดภัย


  

หากประชาชนมีเบาะแส หรือพบเห็นการก่อสร้าง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือใช้อาคารที่มีสภาพ หรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตราย
ต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกาย หรือทรัพย์สิน  แจ้งมาได้ที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผ่านทางเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแส

โครงการรับแจ้งความประสงค์
ขอรับบริการออกแบบ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ในอาคารผ่านระบบ Internet

ให้บริการรับแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ  สำรวจ ออกแบบ
ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าในอาคาร ของหน่วยงานภาครัฐ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผ่านทางเว็บไซต์
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ
ก่อสร้างพลับพลาพิธี

ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการออกแบบ ก่อสร้างพลับพลาพิธี ที่ประทับ เวทีในงานพระราชพิธี งานพิธีการ แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน

ติดต่อขอรับบริการโดยทำหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี 
โทร 0-2299-4393-5 โทรสาร 0-2299-4388
อีเมล์แอดแดรส   pubpar@hotmail.com

ให้บริการเรือกำจัดผักตบชวา

ให้บริการเรือกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ เสื่อมโทรม ติดต่อขอรับบริการ  โดยทำหนังสือถึง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ความเป็นมาและภาพผลงาน

ให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ผล
เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง

ให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับ
วัสดุก่อสร้าง ได้แก่
     1. เหล็ก
     2. คอนกรีต
     3. หิน  ทราย
     4. ดิน
     5. หินคลุก
     6. แอสฟัลท์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักควบคุมการก่อสร้าง
โทร 0-2299-4406-9 โทรสาร 0-2299-4414
และขอรับบริการได้ที่ ห้องใต้อาคารจอดรถ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระราม 6  สามเสน  กทม. 
โทร  0-2299-4429

ให้บริการทดสอบความสมบูรณ์
ของเสาเข็ม

การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม  คือ  การตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ภายหลังตอกแล้วเสร็จ  หรือหล่อเสาเข็มแล้วเสร็จ  สำหรับเสาเข็มตอกและสำหรับเสาเข็มเจาะตามลำดับ  เพื่อให้ทราบว่าเสาเข็มเมื่อถูกฝังลงไปในชั้นดิน  แล้วมีสภาพพร้อมที่สามารถนำมาใช้เป็นฐานรากของอาคารได้หรือไม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักควบคุมการก่อสร้าง
โทร 0-2299-4406-9 โทรสาร 0-2299-4414
และขอรับบริการได้ที่ ห้องใต้อาคารจอดรถ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระราม 6  สามเสน  กทม. 
โทร  0-2299-4429

ให้บริการเจาะสำรวจชั้นดิน

เป็นการสำรวจตรวจสอบสภาพของชั้นดิน  เพื่อตรวจหาคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมของชั้นดิน  ผลการตรวจสอบที่ได้ จะทำให้วิศวกร
ผู้ออกแบบฐานรากอาคาร  สามารถคำนวณออกแบบ
ความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของชั้นดิน ที่จะรองรับ
องค์อาคารที่จะทำการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักควบคุมการก่อสร้าง
โทร 0-2299-4406-9 โทรสาร 0-2299-4414
และขอรับบริการได้ที่ ห้องใต้อาคารจอดรถ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระราม 6  สามเสน  กทม. 
โทร  0-2299-4429

ให้บริการแผนที่ดิจิตอล

บริการสั่งซื้อแผนที่ผังเมืองรวมที่จัดทำเป็นระบบสารสนเทศ
(แผนที่ดิจิตอล) จำนวน  356  ผัง  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) และทางไปรษณีย์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อที่นี่

ให้บริการแผนที่ทั่วไป

สามารถทำหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมรายละเอียดของข้อมูล ที่จะขอไปยังหน่วยดำเนินงานได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร 0-2201-8098-9


ให้บริการตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม


  

การปลูกสร้างอาคารหรือประกอบกิจการ หรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องตรวจสอบก่อนดำเนินการว่าขัดต่อกฎหมายผังเมืองหรือไม่ ในการตรวจสอบต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3
2. แผนที่ แผนผัง บริเวณที่จะดำเนินการ พร้อมทั้ง
จุดยึดโยงที่ชัดเจน
3. ระบุกิจการที่ต้องการดำเนินการ
4. ระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขอตรวจสอบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
โทร 0-2201-8281 และ 0-2201-8286
โทรสาร 0-2643-1719
และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด

ให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษา
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ำและริมทะเล
ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคการออกแบบและให้คำปรึกษาแก่ องค์กรปกครองส่วนท้้องถิ่น และหน่วยงานราชการต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งและชายฝั่ง
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โทร 0-2299-4681 , 0-2299-4690 และ 0-2299-4692
โทรสาร 0-2299-4691

 

ให้คำปรึกษาในการผลิตน้ำประปา
ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินการผลิตน้ำประปา และการวางแผน งานโครงการ ปรับปรุงขยายกิจการประปาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานทางวิชาการทั้งในด้านปริมาณ แรงดันและคุณภาพ ให้บริการแก่ประชาชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กลุ่มงานวิศวกรรมประปา
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โทร 0-2299-4713 , 0-2299-4718
โทรสาร 0-2299-4719

อ่านรายละเอียด

บริการ การสำรวจ ออกแบบ
เพื่อการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซม
และบำรุงรักษา
- ดำเนินการออกแบบและให้คำปรึกษาเพื่อการก่อสร้าง การบูรณะซ่อมแซม การบำรุงรักษา จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อกำหนดวงเงินงบประมาณ
- ตรวจสอบแบบและราคา การบริหารจัดการ กำกับดูแลโครงการ ก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑณศิลป์
- วางแผนและบริหารโครงการเพื่อวางผังแม่บท กำหนดและจัดทำ แบบมาตรฐาน เกณฑ์การประมาณราคามาตรฐานงาน
- วิจัยและพัฒนา เผยแพร่งานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑณศิลป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักสถาปัตยกรรม
โทร 0-2299-4874-7
โทรสาร 0-2299-4856
บริการการควบคุมการก่อสร้าง
ให้บริการควบคุมการก่อสร้าง สนับสนุน และให้คำปรึกษางาน ก่อสร้าง การบูรณะ บำรุงรักษาอาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กลุ่มงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
โทร 0-2299-4426-7   โทรสาร 0-2299-4406

กลุ่มงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
โทร 0-2299-4426-7   โทรสาร 0-2299-4406
กลุ่มงานสถาปัตยกรรม
โทร 0-2299-4304    โทรสาร 0-2299-4382
กลุ่มงานวิศวกรรมระบบ
โทร 0-2299-4379    โทรสาร 0-2299-4302
บริการตรวจสอบความปลอดภัย
อาคารของรัฐ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กลุ่มงานตรวจสอบความปลอดภัยอาคารของรัฐ
โทร 0-2299-4383
โทรสาร 0-2299-4382
บริการด้านโครงสร้างและงานระบบ
ให้บริการด้านการสำรวจ ตรวจสอบ ออกแบบ เขียนแบบ รวมทั้ง ให้คำปรึกษา และประมาณราคางานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาลให้แก่ หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
โทร 0-2299-4813-16
โทรสาร 0-2299-4797
บริการการจดทะเบียนผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้าง
บริการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ กรมโยธาธิการและผังเมือง สาขาที่รับจดทะเบียนมี 8 สาขา คือ
    1)สาขางานอาคาร
    2)สาขางานเขื่อน
    3)สาขางานทางระบายน้ำ
    4)สาขางานระบบบำบัดน้ำเสีย
    5)สาขางานระบบป้องกันน้ำท่วม
    6)สาขางานทาง
    7)สาขางานสะพาน
    8)สาขางานปรับปรุงภูมิทัศน์

แบบฟอร์ม
มาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้าง มยผ.๗๐๑-๒๕๕๓

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายพัสดุ กองคลัง
โทร 0-2299-4275
โทรสาร 0-2278-2708
คู่มือสำหรับประชาชน

    - การขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)
    - การขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)
    - การขอจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง
    - การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใข้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)
    - การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใข้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา )
    - การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)
    - การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา )
    - การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล )
    - การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา )

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน

:: ศูนย์รวมคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อติดต่อราชการ ... คลิก ::

กรมโยธาธิิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย