icon-thai icon_eng

Create PDF Recommend Print

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร

ประกอบด้วย 

     1. ประกาศจังหวัดสกลนคร 

     2. ร่างกฎกระทรวงฯ 

     3. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ

     4. แบบสอบถาม

You are here ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์