ผลการออกรางวัลสลากกาชาดโยธาธิการและผังเมือง

                                            ประจำปี 2559

ข่าวพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศาลากลางน้ำ

ออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

 


 นางสาวสุภัทรา  ชัยเทวารัณย์  

 ผู้อำนวยการกองเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
 

Director of Information and
Public Relations Division

บุคลากรกองเผยแพร่ฯ

วิดีทัศน์จัดรูปน่าน

วิดีทัศน์กำจัดขยะอยุธยา

วิดีทัศน์นายช่างดี

 
 

ลิขสิทธิ์ © 2011 ของ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2299 4469-72 โทรสาร 0 2299 4486 e-mail : pr_yotha@yahoo.co.th