............................. การใช้บังคับผังเมืองรวม .............................


               ผังเมืองรวมจะประกาศใช้บังคับโดยกฎกระทรวง เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 5 ปี และเมื่อใกล้เวลาที่กฎกระทรวงใช้.บังคับผังเมืองรวมจะหมดอายุลง
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะพิจารณาว่าผังเมืองรวมนั้นสมควรแก้ไขปรับปรุงหรือไม่.ในกรณีที่ไม่มีการขยายเขตผัง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงประโยชน์
การใช้ที่ดิน ( ไม่เปลี่ยนสี ) กรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ถ้าไม่มีผู้คัดค้านโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผังเมืองก็สามารถขยายเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมนั้นต่อเนื่องไปได้อีกเป็นเวลา 5 ปี .

               สำหรับผังเมืองรวมที่จะต้องมีการแก้ไขเขตผังหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ( เปลี่ยนสี ) แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่อาจดำเนินการแก้ไข
ได้ทันภายในเวลาที่กฎกระทรวงจะหมดอายุใช้บังคับ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองก็สามารถขยายเวลาใช้บังคับผังเมืองรวมฉบับเดิมได้อีก
2 ครั้งๆ ละไมเ่กิน 1 ปี.