............... ข้อแนะนำในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม ............

  -  องค์ประกอบของกฎกระทรวงผังเมืองรวม
-  การใช้บังคับ
-  อาย
-  การขยายระยะเวลาใช้บังคับ
-  ผลของการใช้บังคับ
-  โทษ
-  กฎหมายไม่บังคับย้อนหลัง
-  การปลูกสร้างอาคารหรือประกอบกิจการ หรือใช้ประโยชน์ที่ดินควรทำอย่างไร
-  เมื่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับ ใครเป็นผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

องค์ประกอบของกฎกระทรวงผังเมืองรวม :

          1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม
          2. แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
          3. แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท
          4. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
          5. รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
          6. นโยบาย มาตรการ และวิธีดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม


การใช้บังคับ :  กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อายุ :  ใช้บังคับได้ไม่เกิน 5 ปี

การขยายระยะเวลาใช้บังคับ :   การขยายใช้บังคับกฎกระทรวงสามารถทำได้ 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 1 ปี

ผลของการใช้บังคับ :   เมื่อกฎกระทรวงใช้บังคับแล้วห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับ
ข้อกำหนดของผังเมืองรวมนั้น


โทษ :   ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมายไม่บังคับย้อนหลัง :   

           เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ที่ดินเช่นนั้นต่อไป เมื่อมีกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้วก็สามารถใช้ที่ดินเช่นนั้นต่อไปได้แต่จะขยายเพิ่มเติมให้มากกว่าเดิมไม่ได้

           หรือถ้าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำคัญเกี่ยวกับ
           ก. สุขลักษณะ
           ข. ความปลอดภัยของประชาชน
           ค. สวัสดิภาพของสังคม
           คณะกรรมการผังเมืองอาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ถือปฏิบัติต่อไป

การปลูกสร้างอาคารหรือประกอบกิจการ หรือใช้ประโยชน์ที่ดินควรทำอย่างไร :

           1. ตรวจสอบพื้นที่ๆ จะดำเนินการ
               สถานที่ตรวจสอบ
               1) กรมโยธาธิการและผังเมือง
               2) สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
               3) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
               4) สำนักงานเทศบาล อบต.

               เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ
               1) สำเนาโฉนดที่ดิน 1 นส. 3
               2) แผนที่แผนผังบริเวณที่จะดำเนินการพร้อมทั้งจุดยึดโยงที่ชัดเจน
               3) ระบุกิจการที่ต้องดำเนินการที่ชัดเจน
               4) ระบุชื่อผู้ตรวจสอบให้ชัดเจน หากเป็นบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ให้แนบหนังสือรับรองของนายทะเบียนด้วย

               ผลของการตรวจสอบ
               1) จะแจ้งให้ทราบว่าอยู่ในผังเมืองรวมหรือไม่
               2) หากอยู่ในผังเมืองรวมจะอยู่ในที่ดินประเภทอะไร
               3) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก การใช้ประโยชน์ที่ดินรอง หรือห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
               4) อยู่ในแนวถนนที่กำหนดไว้ในผังเมืองหรือไม่


               2. ยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น / หน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกิจการนั้นๆ หากการประกอบกิจการ
หรือการปลูกสร้างอาคารหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ขัดกับผังเมืองรวม


เมื่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับ ใครเป็นผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม :

หน่วยงานของรัฐ
ประชาชน
ผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคาร
ผู้ปลูกสร้างอาคาร
ผู้ควบคุมการอนุญาตให้ประกอบการ
ผู้ประกอบกิจการ