สัญลักษณ์ในผังเมืองรวม

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
คมนาคมและขนส่ง
เขตสีเหลืองและเส้นทแยงสีขาว
ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย
ทางหลวง ถนน
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เขตสีเหลือง
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ถนนลูกรัง พื้นถนนอ่อน
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เขตสีส้ม
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
ถนนเดิมขยาย (ผร.)
เขตสีน้ำตาล
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ถนนโครงการ
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เขตสีแดง
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
แนวเขตผังเมืองรวม
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

เขตสีม่วง
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

เขตประเทศ
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

เขตสีม่วงอ่อน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
เขตจังหวัด
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เขตสีเม็ดมะปราง
ที่ดินประเภทคลังสินค้า
เขตอำเภอ
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษ
ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า
เขตตำบล
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เขตเทศบาล
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เขตสีเขียว
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
แนวเขตตามกฎหมายอื่น
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เขตสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ำตาล
ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.
(กรมป่าไม้)
เขตสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว
ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
แนวเขตปลอดภัย ในราชการทหาร
(กรมช่างโยธา กองทัพอากาศ)
เขตสีเขียวอ่อน
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
(กรมป่าไม้)
เขตสีเขียวอ่อนมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว์
และุรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางรถไฟ
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เขตสีเขียวอ่อนมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว
ที่ดินประเภทที่สงวนเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สะพาน
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เขตสีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
แนวสายส่งศักย์สูง
เขตสีเขียวมะกอก
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
แม่น้ำ คลอง ห้วย
เขตสีฟ้า
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการประมง
คลองส่งน้ำชลประทาน
(กรมแผนที่ทหาร)
เขตสีน้ำตาลอ่อน
ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
คลองส่งน้ำ
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เขตสีเทาอ่อน
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
คลองส่งน้ำ
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เขตสีน้ำเงิน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เส้นชั้นความสูง
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
หลักหมุดผังเมือง
ภูเขา ควน เนิน
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
   
หนอง บึง
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เครื่องหมายทั่วไป
ศาลากลางจังหวัด ( สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา )
ที่ว่าการอำเภอ ( สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา )
ที่ว่าการกิ่งอำเภอ ( สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา )
สถานที่ราชการ ( สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา )