งานวิชาการโยธาธิการ

แบบแปลนก่อสร้างเพื่อประชาชน

โฆษณาจังหวัดกระบี่

       ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต Compressive Strength test
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2011 เวลา 15:32 น.

ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต Compressive Strength test

 

       ในการก่อสร้างปัจจุบันจำเป็นต้องมีการทดสอบคอนกรีต เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง ซึ่งในการทดสอบนั้นจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การทดสอบแบบทำลายและการทดสอบแบบไม่ทำลาย ซึ่งการทดสอบแบบทำลายจะทำความเสีย หายต่อคอนกรีตโดยในงานก่อสร้างจริงนั้น ไม่สามารถทำการทดสอบแบบทำลาย  เพื่อหากำลังของ คอนกรีตได้  ดังนั้นจึงมีการทดสอบแบบไม่ทำลายเพื่อหากำลังของคอนกรีต  ได้แก่ วิธีการทดสอบด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค(Ultrasonic Pulse Velocity) และวิธีการทดสอบแบบนับจำนวนครั้งการ สะท้อน(Schmidt Hammer) ดังนั้นภาคนิพนธ์นี้จึงได้ทำการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตด้วยวิธีดังกล่าวเพื่อให้ทราบ ถึงขั้นตอนและวิธีการทดสอบรวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการทดสอบแบบไม่ทำลายทั้ง 2 แบบ กับการ ทดสอบแบบทำลาย

     

    

             ในการทดสอบครั้งนี้จะทำการทดสอบวิธีนับจำนวนครั้งการสะท้อน วิธีการใช้คลื่นเสียงอุลตร้าโซนิคและการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ กำลังอัดตาม ลำดับ โดยทดสอบกับแท่งตัวอย่างคอนกรีต ทาง Cylender ขนาด Ø 15 x 30 cm. ซึ่งทำการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้ ได้กำลังที่ 28 วัน เท่ากับ 210, 240, 270 และ 300 กก./ซม.2 โดยทำ การทดลองแท่งตัวอย่างที่อายุ 3, 7, 14, 21 และ 28 วัน ด้วยแท่งทดสอบจำนวน 3 ลูก ต่อการทดสอบหนึ่งค่าและหนึ่งช่วง อายุทดสอบ โดยในการทดสอบแบบนับจำนวนครั้งการสะท้อนจะกดในมุม 90 ํ ในแนวตั้งและแนวนอนของแท่งตัวอย่าง และนำค่าไปหากำลัง จากนั้นทำการทดสอบด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิคโดยการวัดระยะความยาวแท่งตัวอย่างด้วย เวอร์เนียคาลิปเปอร์ให้ได้ค่าที่แน่นอน แล้วจึงวัดระยะเวลาคลื่นเสียงผ่านแท่งตัวอย่างและนำค่าทั้งสองค่าไปหาเป็นความเร็ว คลื่น เมื่อได้ผลความเร็วคลื่นแล้วให้นำไปเปรียบเทียบกับกราฟหากำลังคอนกรีตโดยทำการทดสอบแท่งตัวอย่างด้วยเครื่องทดสอบกำลังอัด เพื่อหากำลังอัดประลัยซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทดลอง

     
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 14:10 น.
 


 

 รับบริการงานทดสอบวัสดุ ด้วยเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย 

ทดสอบแรงอัดของคอนกรีต ทดสอบหาค่าการสึกหรอ
ของวัสดุ
การทดสอบ
Compaction Test
 การทดสอบหาค่า 
C.B.R. Test
การทดสอบหาขนาดเม็ดดิน การทดสอบหาค่า Atterberg' S Limits Test  การเจาะสำรวจชั้นดิน
แบบสามขา
การทดสอบหากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของดิน 
การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัด
ของคอนกรีต 
การทดสอบหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม   การทดสอบแรงดึงของเหล็ก การเจาะสำรวจชั้นดินแบบ Wash Boring Method
การทดสอบ Kunzelstab Test  การทดสอบ Covering and Rebar Test การทดสอบหาค่าสนิมในเหล็ก การทดสอบแบบไม้ทำลาย โดยใช้คลื่นอัลตราโชนิก
การทดสอบหาค่าความ
สมบูรณ์ของเสาเข็ม
การทดสอบหาการซึมผ่านได้ของดินและทราย การทดสอบและออกแบบส่วนผสม Asphaltic Test การทดสอบหาค่าการยุบอัดตัวของดิน
การทดสอบหาค่า Unconfined Compressive Strength Test หาค่าความถ่วงจำเพาะ
ของหินและดิน
การทดสอบหาค่า
Organic Test
การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของดิน

 

ลิขสิทธิ์ © โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ-ปากคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศํพย์ 0-7561-1943  โทรสาร 0-7562-2105  สปมท.71191  E-Mail : krabi@dpt.go.th