คำขวัญจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก......" คำขวัญจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก......"
บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล

                                                                   โครงสร้างองค์กร

                                                               อัตรากำลังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง

                                                                                          ข้าราชการ 14 คน

                                                                                                                        ลูกจ้างประจำ 8 คน

                                                                                                         พนักงานราชการ 6 คน

                                                                                       ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน

                                                                                   

                                                                                    นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์
                                                                             โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง

   

       กลุ่มงานวิชาการผังเมือง         กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ                   ฝ่ายปฏิบัติการ                       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

                                                                         ข้าราชการ                                                                   

 

                                                                                     

           (นายวัยวุฒิ  ศรีรัตน์)                (นายประทีป  ประคองวงศ์)                   (นายอดุลย์   มณีเย็น)            (นส.เกศนิรินธ์ บุญศรีชื่นสกุล)

  นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ        วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ                      นายช่างโยธาอาวุโส               นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                                                              

           (นส.พัธชนิกา  สวัสดี)                  (นายศักดิ์ชัย  กิจเจริญ)                  (นายทวีศักดิ์  อินลวง)               (นส.ภทรวรรณ  นันต๊ะภาพ)

            นักผังเมืองชำนาญการ                      สถาปนิกปฏิบัติการ                     นายช่างโยธาชำนาญงาน         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

                                                              

          (นางสุภาวรัตน์  ฟูฟุ้ง)                   (นายจักรพันธ์    พอจิต)               (นายดำรงค์ฤทธิ์  วิรัชเกษม)     (นางเบญจลักษณ์ วรพงศ์พิสุทธิ์)

        นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ             วิศวกรโยธาชำนาญการ                     นายช่างโยธาชำนาญงาน            เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                                                                                          

                                                                                                           (นายนิยม  กาวิละมูล)          

                                                                                                          นายช่างโยธาชำนาญงาน 

       กลุ่มงานวิชาการผังเมือง             กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ               ฝ่ายปฏิบัติการ                      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                                     ลูกจ้างประจำ                                                                    

 

                                                                                                                 

         (นายเสฏฐวุฒิ ฑีฆาวงค์)                (นายประทีป  ประคองวงศ์)                (นายกำชัย สิทธิคุณ)               (นางปราณี ธัญญาดาลักษณ์)

               ช่างเขียน ช.2        วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ                                       ช่างก่อสร้าง                                พนักงานพิมพ์

                                                                                                                           

          (นายเสาร์ แก้วปวงคำ)                  (นายศักดิ์ชัย  กิจเจริญ)                  (นายทวีศักดิ์  อินลวง)                 (นางกรชวัล โพธิศาสตร์)

               ช่างเขียน ช.2                     สถาปนิกปฏิบัติการ                     นายช่างโยธาชำนาญงาน                                พนักงานพิมพ์

                                                                                                                           

           (นางสุรีพร บุญเรือง)                   (นายจักรพันธ์    พอจิต)               (นายดำรงค์ฤทธิ์  วิรัชเกษม)           (นายอาทิตยพงษ์ การะกัน)

               ช่างเขียน ช.2             วิศวกรโยธาชำนาญการ                     นายช่างโยธาชำนาญงาน                                พนักงานขับรถยนต์ 

                                                                                                                                                         

          (นางสุภาวรัตน์  ฟูฟุ้ง)                   (นายจักรพันธ์    พอจิต)               (นายดำรงค์ฤทธิ์  วิรัชเกษม)              (นายแดง สายพิณชัย)

        นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ             วิศวกรโยธาชำนาญการ                     นายช่างโยธาชำนาญงาน                   พนักงานขับรถยนต์ 

       กลุ่มงานวิชาการผังเมือง             กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ               ฝ่ายปฏิบัติการ                       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                                      พนักงานราชการ                                                                   

 

                                                                                    

           (นายธานินทร์ อินนาค)                (น.ส.ศรัญญา ใจหงอก)                    (นายฉัตรชัย ศรีสืบ)             

            พนักงานวางผังเมือง                     พนักงานวิศวกรโยธา                       พนักงานเขียนแบบ               

                                                              

          (น.ส.นวรัตน์ ถาสุดใจ)                 (นายประเสริฐ เพี้ยมแตง)                 

         พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง                      พนักงานโยธา                    

                                                              

            (นายชิตพล  อัยกา)                  

              พนักงานผังเมือง           

                                                                       ลูกจ้างชั่วคราว                                                                

 

                                                                                    

          (น.ส.ภัทราพร อินตา)                 (น.ส.พิมพ์มาดา เสนะ)                   (นายโฆษิต ธิช่างทอง)                  (นางจิรัฏฐ์ สัตยดิษฐ์)
         พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง                พนักงานเขียนแบบ                      พนักงานทำความสะอาด                    เจ้าหน้าที่ธุรการ