โครงการพัฒนาเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 16:25 น.

วัตถุประสงค์ของการจัดรูปที่ดิน
              
1: เพื่อจัดเตรียมแปลงที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคาร
               1) ประเภทพัฒนาเมือง
               การพัฒนาเมืองใหม่มักจะดำเนินในบริเวณชานเมืองที่มีพื้นที่ว่าง ขนาดพื้นที่กว้างขวาง

สามารถตอบสนองความต้องการพื้นที่พักอาศัยได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความต้องการที่อยู่อาศัย

จากเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาน่า และเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในช่วงเวลาที่มีการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าจะได้รับการพัฒนาขึ้นใช้เป็นที่ดินเพื่อการ

ก่อตั้งชุมชนใหม่ ตามรูปที่แสดงต่อไปนี้

          


                                       ก่อนโครงการ                                                                    หลังโครงการ
 

               2) ประเภทป้องกันการขยายตัวของพื้นที่เมืองอย่างไร้ทิศทาง
               การพัฒนาเมืองเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณรอบนอกของพื้นที่เมืองเดิม

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองเป็นจุดๆ ขาดการเชื่อมโยง สิ้นเปลืองงบประมาณในการบริการสาธารณะ ฯลฯ

จึงจำเป็นที่จะต้องวางแผนจัดการ การพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันการขยายตังของเมืองอย่างไร้ทิศทาง

และเพื่อสร้างชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป ตัวอย่างของการจัดรูปที่ดินประเภทนี้แสดงไว้ ตามรูปต่อไปนี้

 

           

                                  ก่อนโครงการ                                                                            หลังโครงการ
 

2: เพื่อการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
               1) ประเภทปรับปรุงฟื้นฟูเมือง
               การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองจะดำเนินการในพื้นที่ชุมชนเมืองปัจจุบัน ด้วยการพัฒนา

ถนนการค้า (Shopping street) ลานจำหน่ายสินค้าในสถานีรถไฟ (Station plazas) เป็นต้น

จึงเป็นที่ชัดเจนว่าโครงการมักจะต้องเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวนมาก

 

           

                                     ก่อนโครงการ                                                                       หลังโครงการ 
 

               2) ประเภทพัฒนาศูนย์กลางเมือง
               โครงการประเภทนี้มักตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ศูนย์กลางเมือง ภายใต้การพัฒนาประเภทนี้

พื้นที่ว่างที่เกิดจากการย้ายทางรถไฟ หรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงการเ

ปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จะได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูใหม่ ด้วยการพัฒนาสาธารณูปโภค

สาธารณูปการที่เหมาะสม สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ ดังแสดงในภาพ

            

                                       ก่อนโครงการ                                                                  หลังโครงการ 
 

               3) ประเภทบูรณะพื้นที่
               โครงการจัดรูปที่ดินประเภทนี้จะเพื่อการพัฒนาพื้นที่ที่เสียหายจากภัยสงคราม และพื้นที่

ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ การจัดรูปที่ดินประเภทนี้ดำเนินการเป็นครั้งแรกเมือง พ.ศ. 2466

เพื่อบูรณะพื้นที่ที่พินาศจากภัย แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเขตหานชิน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

           

                                       ก่อนโครงการ                                                                      หลังโครงการ 
  
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 15:47 น.
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2011© โดย สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย
224  ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง   เขตห้วยขวาง   กรุงเทพมหานคร   10310
โทรศัพท์   0 2201 8140-9      โทรสาร   0 2247 9096

webmaster E-mail : fubuki16@gmail.com

พัฒนาโฮมเพจน์โดย : สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่