ความละเอียดที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ 1280*1024.....
 

.................
หลักการและเหตุผล
 


.....
จากกรอบนโยบายผังประเทศและผังภาคเหนือ ได้กำหนดให้พื้นที่กลุ่มจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาตามแกนการพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ในการเป็นประตูการค้าติดต่อเชื่อมโยงกับประเทศพม่า ลาว และจีนตอนใต้ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา ในระดับประเทศและอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง จากศักยภาพและความสำคัญดังกล่าว ส่งผลให้เกิดกิจกรรม การใช้พื้นที่หลากหลาย ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธารและสิ่งแวดล้อม และพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งผลที่เกิดจากการพัฒนาหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น จะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ อย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคต

 

.....
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ และต้องการให้นโยบายการใช้พื้นที่ลงสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน จึงได้ดำเนินโครงการวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่อ อน ลำปางและลำพูน ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังอนุภาค ในปี พ.ศ.2551 โดยนำฐานข้อมูลและผลการศึกษาวิเคราะห์มาบูรณาการในการวางแผนผังการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนาและผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดระบบเมืองและการตั้งถิ่นฐาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ให้มีมาตรการส่งเสริมและควบคุมการใช้พื้นที่ทั้งการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน พร้อมจัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาและประสานความร่วมมือกันระหว่างจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป
 


 

 

โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 0-22018325-7 โทรสาร 0-22457987