เชื่อมโยงหน่วยงานอื่น


 


  

พยากรณ์อากาศ


สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครปฐม
ประกาศของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:20 น.

 - ขั้นตอนการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม

 - การวางผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 - ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ประจำเดือน เมษายน 2558 1 ,2 ,3

 - แบบฟอร์มรายงานผักตชบา 1 ,

                -----------------------------------------------------------------------------------

- ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเครื่องไทย-ห้องเครื่องฝรั้งในสมัยราชการที่ ๖ ณ พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน ๑ งาน 

- ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องไทย-ห้องเครื่องฝรั้งในสมัยราชการที่ ๖ ณ พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๔) 

- ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องไทย-ห้องเครื่องฝรั่งในสมัยราชการที่ ๖ ณ พราะราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม (ครั้งที่ ๓)

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องไทย-ห้องเครื่องฝรั้งในสมัยราชการที่ ๖ ณ พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๓)

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องไทย-ห้องเครื่องฝรั่งในสมัยราชการที่ ๖ ณ พราะราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณ์เรือกำจัดผักตบชวาชนิดติดตั้งสายพานลำเลียง จำนวน 1 ลำ

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ้านเลาเต่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่ 4 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องไทย-ห้องเครื่องฝรั้งในสมัยราชการที่ ๖ ณ พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน ๑ งาน

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดลานตากฟ้า ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างแพลอยน้ำบริเวณหน้าวัดลานตากฟ้า ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นแบบน๊อตดาน์ประจำ ณ ตลาดน้ำวัดสะแกราย ฯ

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ณ วัดชุมนุมศรัทธา ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้อมยามสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 3 หลัง

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาที่พักนักท่องเที่ยวริมเขื่อนแม่น้ำนครชัยศรี (ตลาดน้ำวัดลานตากฟ้า)

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ระกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งน้ำพุพร้อมทุ่นลอยน้ำริมท่าน้ำหน้าวัดลานตากฟ้า ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาบริเวณโบราณสถานวัดศรีมหาโพธิ์ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าวัดบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม  

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหน้าวัดสำโรง ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องไทย-ห้องเครื่องฝรั่งในสมัยราชการที่ ๖ ณ พราะราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องไทย-ห้องเครื่องฝรั้งในสมัยราชการที่ ๖ ณ พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน ๑ งาน

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2016 เวลา 12:15 น.
 
ประวัติกรมโยธาธิการและผังเมือง

             

    กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการ
และกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่อง
กันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกันและมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการผัง
เมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
          กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับ
ต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแล
นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพ
และมาตรฐานการก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสิ่งปลูกสร้าง
ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

"รอยยิ้มของประเทศไทย จะอยู่บนใบหน้าของคนไทยทุกคน" 


นางทิพวรรณ แสงทองฉาย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

October 2016
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

บริการแบบต่าง ๆ

 

dpt_tool

Google Search

ลิขสิทธิ์© 2011 ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร 034-340050 โทรสาร 034-340050