เชื่อมโยงหน่วยงานอื่น


 


  

พยากรณ์อากาศ


สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครปฐม
ประกาศของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:20 น.

 - ขั้นตอนการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม

 - การวางผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 - ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ประจำเดือน เมษายน 2558 1 ,2 ,3

                -----------------------------------------------------------------------------------

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องไทย-ห้องเครื่องฝรั้งในสมัยราชการที่ ๖ ณ พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน ๑ งาน

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดลานตากฟ้า ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จำนวน ๑ งาน

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแพลอยน้ำบริเวณหน้าวัดลานตากฟ้า ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จำนวน ๑ งาน

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวา ชนิดติดตั้งสายพานลำเลียง จำนวน ๑ ลำ ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นแบบน๊อคดาวน์ประจำ ณ ตลาดน้ำวัดสะแกราย ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน ๒๐ หลัง

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังที่คาพักนักท่องเที่ยวริมเขื่อนแม่น้ำนครชัยศรี (ตลาดน้ำวัดลานตากฟ้า) ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  จำนวน ๑ งาน

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งน้ำพุพร้อมทุ่นลอยน้ำริมท่าน้ำหน้าวัดลานตากฟ้า ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จำนวน ๑ งาน

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้อมยามสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบถอดแยกชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ หลัง ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาบริเวณโบราณสถานวัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ แห่ง

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าวัดบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ แห่ง

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ้านเลาเต่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาท่องเที่ยวเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ แห่ง

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ณ วัดชุมนุมศัทธา ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 แห่ง

 - ร่าง -  - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวา ชนิดติดตั้งสายพาน จำนวน ๑ ลำ ฯ

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ้านเลาเต่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดนวิธีประกวดราคาอืเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองห้วยจรเข้ ฯ 

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดบางไผ่นารถ (ระยะที่ ๓) ฯ 

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ฯ

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหน้าวัดสำโรง ฯ

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ระยะที่ 2) 

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดบางไผ่นารถ (ระยะ 3 ) ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 - ประการศจังหวัดนครปฐม เรื่อ ประกวดราคาจ้างสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองห้วยจรเข้ ด้านทิศตะวันออก ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหน้าวัดสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ฯ

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับภูมิทัศน์และติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารแสดงศิลปไทยโบราณช่างสิบหมู่ ฯ

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแพขายสินค้าตลาดน้ำวัดบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 13:18 น.
 
ประวัติกรมโยธาธิการและผังเมือง

             

    กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการ
และกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่อง
กันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกันและมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการผัง
เมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
          กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับ
ต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแล
นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพ
และมาตรฐานการก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสิ่งปลูกสร้าง
ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

"รอยยิ้มของประเทศไทย จะอยู่บนใบหน้าของคนไทยทุกคน" 


นางทิพวรรณ แสงทองฉาย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

February 2016
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829

บริการแบบต่าง ๆ

 

dpt_tool

Google Search

ลิขสิทธิ์© 2011 ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร 034-340050 โทรสาร 034-340050