เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

 

 

พยากรณ์อากาศ

 

 

e-book เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาbanner_mom
เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

 
 
 

 นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี  

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
 
จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
ลำดับ

เรื่อง

วันที่
ประกาศ

งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง(บาท)

ประกวดราคาจ้างเหมาครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01/05/2557 5,000,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๔ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๓๖๔ เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21/2/2557 20,000,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๗๐ เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21/2/2557 10,000,000.00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๒๑๘ เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11/2/2557 10,000,000.00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๕ ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๗๑ เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11/2/2557 10,000,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู ๑-๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๔๓๕ เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31/1/2557 19,988,000.00
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึก ริมทางหลวงหมายเลข ๑ หน้าค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 28/1/2557 1,000,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 400 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  10/1/2557 20,000,000.00
 

ฐานข้อมูล

ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน  ฐานข้อมูลผลการสำรวจความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยของอาคารราชการข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของกรมโยธาธิการและผังเมืองฐานข้อมูลผังเมืองรวม (Urban GIS)

   damข้อมูลหลุมเจาะสำรวจชั้นดินทั่วประเทศaudit1ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
 โครงการจัดทำผังเมืองชุมชน เทศบาล และผังชุมชน อบต.  mapโครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนการบริหารงานแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด
  
อยากบอกให้รู้
เมืองในฝัน
 
 

 
ดู ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

Google search WWW search DPT.GO.TH

 Web Site Hit Counters
 ..ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานฯ ได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้... 1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th/nakhonsawan/) 2. ทางโทรศัพท์
( : 056-803-584 , : 056-803-583) 3. ทางไปรษณีย์ (ศาลากลางจังหวัดชั้น 4 ถ.สวรรค์วิถี  ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000) 4. ร้องเรียนด้วยตนเอง ...

---------------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์  กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย
ศาลากลางชั้น 4  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  60000
เบอร์โทรศัพท์กลาง : 0-5680-3583 :  0-5680-3584
E-mail : nakhonsawan@dpt.mail.go.th ; chatchai2302@gmail.com
(ผู้จัดทำ ชาติชาย  อ่อนพึ่ง กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์)


ชวนดูวีดีโอ

         แนะนำกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กิจกรรมสำนักงาน
 
นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณ๊ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์  รับมอบช่อดอกไม้และกล่าวคำอวยพร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พวกเราชาวนครสวรรค์ ขอน้อมรับใช้ด้วยความยินดี
ประชาสัมพันธ์สำนักงาน
กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
นายเกียรติ ทัศนราพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.
 กลุ่มงานวิชาการผังเมือง
นายเกียรติ ทัศนราพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการวางผังเมืองชุมชนเทศบาล ปี ๒๕๕๖ ให้แก่เทศบาลตำบลบางประมุงและเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางประมุงและสำนักงานเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
ฝ่ายปฏิบัติการ
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายเกียรติ ทัศนราพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการกองวิเคระห์และทดสอบวัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบรรพตพิสัยระยะที่ ๑ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

แบบแปลนก่อสร้าง

 

 บ้านลอยน้ำ
 แบบบ้านเพื่อประชาชน
 แบบศาสนสถาน
 บ้านพักข้าราชการ
 แบบบ้านผู้ประสบภัย Tsunami