วิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี : ที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจ ภาคบริการและภาคการผลิต ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

 
 

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ร่วมทำบุญ
เลี้ยงพระเพื่อความร่มเย็นและเป็นสิริมงคล ณ ห้องสำนักงานฯ บริเวณอาคารศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ปลัดจังหวัดนนทบุรี และ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติมาร่วมงานในวันดังกล่าวการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมนนทบุรี
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น.ณ.ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธาน
เปิดการชุม


พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

 Google

นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซค์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนนทบุรีอย่างไร

ดีมาก
ดี
พอใช้