วิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี : ที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจ ภาคบริการและภาคการผลิต ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

 
 การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมนนทบุรี
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น.ณ.ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธาน
เปิดการชุม


พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
ออกหน่วย โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ณ วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
ออกหน่วย โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" วันที่ 20 มกราคม 2558
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรีGoogle

นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซค์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนนทบุรีอย่างไร

ดีมาก
ดี
พอใช้