วิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี : ที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจ ภาคบริการและภาคการผลิต ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

 
 


พิธีมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีมอบโครงการ
วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
ออกหน่วย โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ณ วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
ออกหน่วย โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" วันที่ 20 มกราคม 2558
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรีGoogle

นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซค์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนนทบุรีอย่างไร

ดีมาก
ดี
พอใช้