วิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี : ที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจ ภาคบริการและภาคการผลิต ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

 
 

การดำเนินงาน / โครงการ
งานที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
- งบประมาณ ปี ๒๕๕๖
งบ Function (ครม.สัญจร) จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณวัดโปรดเกษ ต.คลองพระอุดม
อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ความยาง ๑๔๐ เมตร งบประมาณ ๑๗.๕๐๐๐ ล้านบาท

๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ วัดฉิมพลี หมู่ที่ ๑ ต.เกาะเกร็ด
อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ความยาว ๑๒๖ เมตร งบประมาณ ๓๔.๓๗๑๘ ล้านบาท

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมริมสายน้ำเจ้าพระยา
(วัดเสาธงทอง วัดบางจาก วัดแสงสิริธรรม วัดฉิมพลี วัดกลางเกร็ด)
งบประมาณ ๒๑.๔๒๓๑ ล้านบาท

- งบประมาณ ปี ๒๕๕๗
งบ Function (กรม) จำนวน ๑ โครงการ (งบผูกพัน ๒ ปี
๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดฉิมพลี หมู่ที่ ๑ ต.เกาะเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท


งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง
- งบประมาณ ปี ๒๕๕๕
งบ Function จำนวน ๑ โครงการ (งบผูกพัน ๓ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ได้แก่
๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางกอกน้อย บริเวณวัดแก้วฟ้า
ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ความยาว ๑๒๐ เมตร
งบประมาณ ๑๕.๘๐๐๐ ล้านบาท

งบ Area จำนวน จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณสถานีอนามัยบ้านวัดไทรม้าเหนือ
หมู่ที่ ๔ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ความยาว ๖๗ เมตร
งบประมาณ ๑๕.๒๐๐๐ ล้านบาท

- งบประมาณ ปี ๒๕๕๖
งบ Area จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการก่อสร้างผนัง คสล. ป้องกันน้ำท่วมบริเวณวัดศาลากุล พร้อมระบบ
ระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์ ความยาว ๖๑๐ เมตร
งบประมาณ ๑๔.๕๐๐๐ ล้านบาท


งานที่อยู่ระหว่างดำเินินการแผนและคำของบประมาณ
งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
๑. งานก่อสร้างอาคารหน่วยทดสอบวัสดุ งบประมาณ ๓.๕ ล้านบาท
๒. โครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
งบประมาณ ๐.๕๓๐๐ ล้านบาท

งบประมาณ ปี ๒๕๕๘
งบ Function (โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด) จำนวน ๓ โครงการ
๑./๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระอุดม บริเวณวัดโปรดเกษ
ถึงวัดสะพานสูง(เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒,๓ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
และริมแม่น้ำเจ้าพระยา(แม่น้ำลัดเกร็ด) บริเวณวัดฉิมพลี(เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๑
ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (๒ โครงการ)
งบประมาณ ๒๐.๒๕๐๐ ล้านบาท

๓. โครงการก่อสร้างผนัง คสล. ป้องกันน้ำท่วม บริเวณวัดแก้วฟ้า
พร้อมระบบระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๕ ต.บางขนุน อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี ยาว ๒.๒๒๗ เมตร งบประมาณ ๕๕.๖๗๕๐ ล้านบาท


แผนการดำเนินการจัดจ้าง
โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดโปรดเกษ หมู่ที่ ๒
ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ความยาว ๑๔๐ เมตร
งบประมาณ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดฉิมพลี หมู่ที่ ๑ ต.เกาะเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ความยาว ๑๒๖ เมตร งบประมาณ ๓๔,๓๗๑,๘๐๐ บาท

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัฒนธรรมริมสายน้ำเจ้าพระยา
( วัดเสาธงทอง วัดบางจาก วัดแสงสิริธรรม วัดฉิมพลี วัดกลางเกร็ด )
งบประมาณ ๒๑,๖๑๖,๓๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดฉิมพลี
หมู่ที่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ความยาว ๓๖ เมตร
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี(ปรับปรุงครั้งที่ 2)อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
ร่วมจัดนิทรรศการด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ
เบื้องต้นด้านการผังเมืองแก่เยาวชนโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยนนทบุรี วันที่ 31 มกราคม 2557
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
ร่วมจัดนิทรรศการด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ
เบื้องต้นด้านการผังเมืองแก่เยาวชนโรงเรียนศรีบุณยานนท์
วันที่ 28 มกราคม 2557
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
ร่วมจัดนิทรรศการด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ
เบื้องต้นด้านการผังเมืองแก่เยาวชนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
วันที่ 10 มกราคม 2557
นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นนทบุรี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ
นายมเหศวร ภักดีคงผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง วันที่ 9 ธันวาคม 2556
นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นนทบุรี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ
นางสาวศิระภา วาระเลิศ ผู้ตรวจราชการ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 9 ธันวาคม 2556Google

นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซค์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนนทบุรีอย่างไร

ดีมาก
ดี
พอใช้