No Image

No Image
No Image
แสดงความยินดี ผอ.สำนักฯ (2 พ.ย. 58)
เขียนโดย พีรพล ปั้นมณี   

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักผังประเทศและผังภาค เข้าร่วมอวยพร

และมอบกระเช้าดอกไม้ ให้แก่ นายมนตรี ศักดิ์เมือง 

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การสัมมนาเรื่อง"การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย"
เขียนโดย พีรพล ปั้นมณี   

 

 

 การสัมมนา

เรื่อง การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

วันอังคาร  ที่ 9 มิถุนายน 2558

 โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2015 เวลา 15:13 น.
 
การสัมมนาเรื่องการวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย
เขียนโดย มณีวรรณ บุญเทียม   

 

 การสัมมนา

เรื่อง การสัมมนาเรื่องการวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย

วันจันทร์  ที่ 9 มีนาคม 2558

 โรงแรมอัศวรรณ  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

 

 
การสัมมนาเรื่องการวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่
เขียนโดย ปฏิญญา หมีทอง   

การสัมมนา

เรื่อง การสัมมนาเรื่องการวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่

ระหว่างวันที่ 15- 26 มกราคม 2558 

 ไฟล์แนบ

 www.dpt.go.th/nrp/files/SEC.pdf

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 มีนาคม 2015 เวลา 14:46 น.
 
กำหนดการ วาระงาน/กิจกรรม ในรอบสัปดาห์ของสำนักฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๗
เขียนโดย nrpb   

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม/สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

วันอังคารที่

 ๑๘ พ.ย. ๕๗

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.-  ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑

    ณ ห้องตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานผังจังหวัด

 

 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น

 

 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า

    เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จังหวัดเชียงราย

    ณ ห้องประชุมดอยตุง ๒ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท

    อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

กลุ่มงานผังประเทศ

และผังภาค

 

วันพฤหัสบดีที่

 ๒๐ พ.ย. ๕๗

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
 


-  การประชุมกลุ่มย่อย เมืองประตูการค้าแม่สาย ครั้งที่ ๒ โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า

    เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จังหวัดเชียงราย

    ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 

กลุ่มงานผังประเทศ

และผังภาค

 

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.


 -  การประชุมกลุ่มย่อย เมืองประตูการค้าเชียงแสน ครั้งที่ ๒ โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า

    เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จังหวัดเชียงราย

    ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 

 

กลุ่มงานผังประเทศ

และผังภาค


วันศุกร์ที่

 ๒๑ พ.ย. ๕๗

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
 

 

 -  การประชุมกลุ่มย่อย เมืองประตูการค้าเชียงของ ครั้งที่ ๒ โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า

    เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จังหวัดเชียงราย

    ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

กลุ่มงานผังประเทศ

และผังภาค

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:32 น.
 
ภาพข่าวการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร (๒๒ ต.ค. ๕๗)
เขียนโดย nrpb   

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร

วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2014 เวลา 16:12 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ภาพข่าวการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร (๒๐ ต.ค. ๕๗)
เขียนโดย nrpb   

 

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑

 

วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 16:38 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ภาพข่าวการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (๑๕ ต.ค. ๕๗)
เขียนโดย nrpb   

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องบอร์ดรูม ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 16:29 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ภาพข่าวการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (๑๔ ต.ค. ๕๗)
เขียนโดย nrpb   

 

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 17:06 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
กำหนดการ วาระงาน/กิจกรรม ในรอบสัปดาห์ของสำนักฯ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๗
เขียนโดย nrpb   

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม/สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

วันจันทร์ที่

 ๒๐ ต.ค. ๕๗

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.-  ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑

    ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มงานผังจังหวัด

วันพุธที่

 ๒๒ ต.ค. ๕๗

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น

 
 -  การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

    สมุทรสาคร กลุ่มเกษตรกรรมและประมงชายฝั่ง ณ ห้องภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส

    จังหวัดสมุทรสาคร

 

กลุ่มงานผังจังหวัด

 

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
 


-  ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑

    ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 

กลุ่มงานผังประเทศ

และผังภาค

  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.


 -  การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

    สมุทรสาคร กลุ่มท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ณ ห้องภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส

    จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มงานผังจังหวัด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:40 น.
 
ประกาศข่าวงานผังเมืองรวมจังหวัด 15 ต.ค. 57
เขียนโดย nrpb   


                              ปิดประกาศ 90 วัน                             

                              ปิดประกาศ 15 วัน                               

- ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี

  รายละเอียดเอกสารปิดประกาศ  คลิกเพิ่มเติม ...

- ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม 

  รายละเอียดเอกสารปิดประกาศ  คลิกเพิ่มเติม ... 

- ผังเมืองรวมเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก (แก้ไขเพิ่มเติม)

  รายละเอียดเอกสารปิดประกาศ  คลิกเพิ่มเติม ... 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2014 เวลา 16:05 น.
 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
No Image
No Image No Image No Image

ผู้อำนวยการสำนักฯ


นายมนตรี ศักดิ์เมือง

ค้นหาภายในเว็บ

สถิติผู้เข้าชมหน้าเว็บ

512258
วันนี้วันนี้12
เมื่อวานเมื่อวาน72
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้363
เดือนนี้เดือนนี้1459

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
No Image No Image