No Image

No Image
No Image
แสดงความยินดี ผอ.สำนักฯ (2 พ.ย. 58)
เขียนโดย พีรพล ปั้นมณี   

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักผังประเทศและผังภาค เข้าร่วมอวยพร

และมอบกระเช้าดอกไม้ ให้แก่ นายมนตรี ศักดิ์เมือง 

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การสัมมนาเรื่อง"การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย"
เขียนโดย พีรพล ปั้นมณี   

 

 

 การสัมมนา

เรื่อง การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

วันอังคาร  ที่ 9 มิถุนายน 2558

 โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2015 เวลา 15:13 น.
 
การสัมมนาเรื่องการวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย
เขียนโดย มณีวรรณ บุญเทียม   

 

 การสัมมนา

เรื่อง การสัมมนาเรื่องการวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย

วันจันทร์  ที่ 9 มีนาคม 2558

 โรงแรมอัศวรรณ  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

 

 
การสัมมนาเรื่องการวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่
เขียนโดย ปฏิญญา หมีทอง   

การสัมมนา

เรื่อง การสัมมนาเรื่องการวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่

ระหว่างวันที่ 15- 26 มกราคม 2558 

 ไฟล์แนบ

 www.dpt.go.th/nrp/files/SEC.pdf

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 มีนาคม 2015 เวลา 14:46 น.
 
กำหนดการ วาระงาน/กิจกรรม ในรอบสัปดาห์ของสำนักฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๗
เขียนโดย nrpb   

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม/สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

วันอังคารที่

 ๑๘ พ.ย. ๕๗

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.-  ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑

    ณ ห้องตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานผังจังหวัด

 

 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น

 

 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า

    เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จังหวัดเชียงราย

    ณ ห้องประชุมดอยตุง ๒ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท

    อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

กลุ่มงานผังประเทศ

และผังภาค

 

วันพฤหัสบดีที่

 ๒๐ พ.ย. ๕๗

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
 


-  การประชุมกลุ่มย่อย เมืองประตูการค้าแม่สาย ครั้งที่ ๒ โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า

    เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จังหวัดเชียงราย

    ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 

กลุ่มงานผังประเทศ

และผังภาค

 

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.


 -  การประชุมกลุ่มย่อย เมืองประตูการค้าเชียงแสน ครั้งที่ ๒ โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า

    เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จังหวัดเชียงราย

    ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 

 

กลุ่มงานผังประเทศ

และผังภาค


วันศุกร์ที่

 ๒๑ พ.ย. ๕๗

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
 

 

 -  การประชุมกลุ่มย่อย เมืองประตูการค้าเชียงของ ครั้งที่ ๒ โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า

    เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จังหวัดเชียงราย

    ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

กลุ่มงานผังประเทศ

และผังภาค

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:32 น.
 
ภาพข่าวการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร (๒๒ ต.ค. ๕๗)
เขียนโดย nrpb   

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร

วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2014 เวลา 16:12 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ภาพข่าวการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร (๒๐ ต.ค. ๕๗)
เขียนโดย nrpb   

 

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑

 

วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 16:38 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ภาพข่าวการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (๑๕ ต.ค. ๕๗)
เขียนโดย nrpb   

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องบอร์ดรูม ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 16:29 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ภาพข่าวการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (๑๔ ต.ค. ๕๗)
เขียนโดย nrpb   

 

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 17:06 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
กำหนดการ วาระงาน/กิจกรรม ในรอบสัปดาห์ของสำนักฯ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๗
เขียนโดย nrpb   

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม/สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

วันจันทร์ที่

 ๒๐ ต.ค. ๕๗

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.-  ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑

    ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มงานผังจังหวัด

วันพุธที่

 ๒๒ ต.ค. ๕๗

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น

 
 -  การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

    สมุทรสาคร กลุ่มเกษตรกรรมและประมงชายฝั่ง ณ ห้องภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส

    จังหวัดสมุทรสาคร

 

กลุ่มงานผังจังหวัด

 

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
 


-  ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑

    ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 

กลุ่มงานผังประเทศ

และผังภาค

  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.


 -  การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

    สมุทรสาคร กลุ่มท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ณ ห้องภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส

    จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มงานผังจังหวัด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:40 น.
 
ประกาศข่าวงานผังเมืองรวมจังหวัด 15 ต.ค. 57
เขียนโดย nrpb   


                              ปิดประกาศ 90 วัน                             

                              ปิดประกาศ 15 วัน                               

- ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี

  รายละเอียดเอกสารปิดประกาศ  คลิกเพิ่มเติม ...

- ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม 

  รายละเอียดเอกสารปิดประกาศ  คลิกเพิ่มเติม ... 

- ผังเมืองรวมเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก (แก้ไขเพิ่มเติม)

  รายละเอียดเอกสารปิดประกาศ  คลิกเพิ่มเติม ... 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2014 เวลา 16:05 น.
 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
No Image
No Image No Image No Image

ผู้อำนวยการสำนักฯ


นายมนตรี ศักดิ์เมือง

ค้นหาภายในเว็บ

สถิติผู้เข้าชมหน้าเว็บ

505816
วันนี้วันนี้61
เมื่อวานเมื่อวาน72
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้133
เดือนนี้เดือนนี้1837

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
No Image No Image