คกก ฉบับใหม่ 

   -  แบบ คกก 9 แบบประเมินผัง ตามมาตรา 26 วรรคสอง และวรรคสาม 

   -  แบบ คกก 2 ขอความเห็นชอบผังเมืองรวม ตามมาตรา 22 (กรณีผังเปิดพื้นที่ใหม่)

   -  แบบ คกก 3 ขอความเห็นชอบผังเมืองรวม (กรณีปรับปรุง)

   -  แบบ คกก 4 การพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 24

   -  แบบ คกก 5 การแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 26/1

   -  แบบ คกก 8 พื้นที่ความมั่นคงทางทหาร

 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 

 หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ พ.ศ.2559 

 แบบฟอร์มคำร้องตาราง 3 ช่อง (ปรับปรุงใหม่) 

แต่งตั้งคณะกรรมการผังเมือง ชุดที่ 20 

  - แนะนำคณะกรรมการผังเมือง ชุดที่ 20 

   -  ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์

      และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ.2558 

 ๐๐ แบบฟอร์มประกอบข้๐๐ แบบฟอร์มประกอบข้อมูลการนำเสนอ (แบบ คกก.1 - คกก.7) 

 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ (ล่าสุด)

    -   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้องฯ ครั้งที่ 1/2560

    -   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานงานวางและจัดทำผังเมือง ครั้งที่ 1/2559

   -  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองครั้งที่ 27/2558 

   -  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณากฏหมายด้านผังเมือง ครั้งที่ 8/2558 

   -  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณากฎหมายด้านผังเมือง ครั้งที่ 7/2558 

 ตัวอย่างการนำเสนอการผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน(ผังปรังปรุง)(ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ผังปรับปรุงครั้งที่3) 1/2 

 ตัวอย่างการนำเสนอการผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน(ผังปรังปรุง)(ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ผังปรับปรุงครั้งที่3) 2/2 

 ตัวอย่างการนำเสนอการขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด(ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี

 ตัวอย่างการพิจารณาคำร้องฯ ของผังเมืองรวมชุมชนร้องกวาง จังหวัดแพร่

 การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ

  และที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดิน pdf1pdf2

 รายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง

 งานบริการมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการผังเมือง

 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทำผังเมือง ปี 2551-2555

 

 

 

       BMC News image1                                               

     

   ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

           :: ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ::
                      
              
มติที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 9/2550 วันที่ 14 กันยายน 2550

                   ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการพิจารณาคำร้อง ของผู้มีส่วนได้เสีย
                    ยื่นคำร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
                    ของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
                   ว่าด้วยการพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
                    หรือยกเลิกข้อกำหนด เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
                   ว่าด้วยการพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
                    หรือยกเลิกข้อกำหนด เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547


              1. กำหนดแผนการประชุมประจำปี กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน เวลา 13.30 น.

              2. แจ้งเรื่องเข้าประชุม สำนักงานคณะกรรมการผังเมืองจะแจ้งให้ทราบ กำหนด วันเวลา และสถานที่
                  ประชุมของแต่ละเดือน ส่วนราชการเจ้าของเรื่องแจ้งเรื่องหรือผังให้สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง
                  ก่อนการประชุม 2 สัปดาห์ พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม 40 ชุด (สีทั้งหมด) พร้อมซีดี
                  Powerpoint ในการนำเสนอ

              3. จัดระเบียบวาระการประชุม

              4. เชิญประชุม จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการผังเมืองเข้าร่วมประชุม และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                  เพื่อตอบข้อซักถามกรณีคณะกรรมการฯ มีประเด็นข้อซักถาม ก่อนเข้าประชุม 1 สัปดาห์

              5. ตรวจสอบผู้เข้าประชุม โทรศัพท์ประสานกรรมการผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ
                  องค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง ก่อนการประชุม 2 วัน

              6. ประชุมซักซ้อม เชิญเจ้าของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง มาซักซ้อมแนวทางการนำเสนอคณะกรรมการ
                  ผังเมือง ก่อนการประชุม 2 วัน
 
              7. บรรยายสรุปเรื่อง (Brief) สรุปเรื่องต่างๆ ที่ลำดับจะเข้าประชุมให้ประธานฯและอธิบดีฯ ทราบ
                  ก่อนการประชุม 2 วัน

              8. การดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม
 
              9. จัดทำรายงานการประชุม และำนำเสนอให้ที่ประชุม รับรองในการประชุมในครั้งต่อไป

            10. การจัดส่งรายงานการประชุม จะจัดส่งรายการการประชุมที่รับรองแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                  ทราบมติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

            11. การติดตามการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผังเมือง ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองมีมติให้
                  ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดดำเนินการ แก้ไ้ข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรืออื่นๆ แล้วให้รายงานผลการ
                  ดำเนินการให้คณะกรรมการผังเมืองทราบ แล้วฝ่ายเลขานุการฯจะนำเรื่องเสนอคณะกรรมการผังเมือง
                  พิจารณา/ทราบต่อไป

คำสั่งคณะกรรมการผังเมือง

  

  

  

  

  

  

 

 

: ฝ่ายวิชาการ :

นายไพฑูรย์ เมืองสุข

: กลุ่มประสานงานและติดตามมติ :
นายปองพล ทองสมจิตร
: กลุ่มงานเลขานุการ(คกก.) :
น.ส.อาจรีย์ ภักดีสุข

: กลุ่มงานคำร้อง :

นายชาติชาย พรมวิหาร

: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :

นางสาวมณีวรรณ อ่วมปรานี