ศูนย์ข้อมูล ยผจ.พังงา

 

dpt_tool


  
  

  
     
     
     
     
     
     
     
     

QLINK


 
 
  
  
  
  
  

  
  


 

www.phangnga.go.th

 www.phangnga.go.th

 

 

 

 
 

 

 

 

ดัชนีประจำแฟ้ม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

มาตรา 7 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่

รายการข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ

1

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557

(ตู้ชั้นที่ 1)

2

โครงสร้างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

เอกสารประกอบ

3

ภารกิจของสำนักงานฯ

เอกสารประกอบ

4

ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

เอกสารประกอบ

 

 

 

 

มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน

เรื่องที่

รายการข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ

1

กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด

(ตู้ชั้นที่ 1)

 

หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง

 

 

อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

 

 

พ.ศ. 2544

 

2

กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด

 

 

หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง

 

 

อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ 2)

 

 

พ.ศ. 2551

 

3

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2553

 

4

กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการ

 

 

เป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555

 

5

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง

 

 

ของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2555

 

6

กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

 

 

พ.ศ. 2522

 

 

 

 

 

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง

และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

เรื่องที่

รายการข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ

 

ผลการพิจารณา

(ตู้ชั้นที่ 1)

1

รายงานผลการสอบราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และ

 

 

โรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯ ของสำนักงาน

 

 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (โรงเก็บพัสดุ) ลงวันที่ 7 มกราคม 2558

 

2

รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาของโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่ง

 

 

ชายทะเลฝั่งอันดามัน บ้านบางสัก หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า

 

 

จังหวัดพังงา ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

 

3

รายงานผลการทดสอบราคาจ้างงานโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่ง

 

 

ริมทะเล ฝั่งอันดามัน ชายหาดบ้านน้ำเค็ม (สวนอนุสรณ์สถานสึนามิ) ตำบลบางม่วง

 

 

อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

 

4

รายงานผลการสอบราคาจ้างงานโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน

 

 

ป้องกันตลิ่ง (งานซ่อมแซม) จำนวน 3 แห่ง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

 

5

รายงานผลการสอบราคาจ้างงานโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

 

6

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร

 

 

สำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯ

 

 

ของสำนักงานยาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

 

7

รายงานผลการสอบราคาจ้างงานโครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบ

 

 

แรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

 

 

ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

 

 

 

คำวินิจฉัย

 

8

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 1/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558

 

9

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 2/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558

 

 

 

 

 

 

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

(ตามมาตรา 7 (4))

เรื่องที่

รายการข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ

 

นโยบาย

(ตู้ชั้นที่ 1)

1

สรุปการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่

 

 

18 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

การตีความ

 

2

ขอหารือกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเกรียงไกร ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อปรับปรุง

 

 

สถานีบริการน้ำมัน ลงวันที่ 2 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ

เรื่องที่

รายการข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ

1

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

(ตู้ชั้นที่ 1)

2

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2558

 

3

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

 

 

 

 

 

มาตรา 9 (4) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ

เรื่องที่

รายการข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ

 

คำสั่ง

(ตู้ชั้นที่ 1) 

1

คำสั่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ที่ 13/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ลงวันที่

 

 

9 กรกฎาคม 2558

 

2

คำสั่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ที่ 14/2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่

 

 

รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

 

 

คู่มือ

(ตู้ชั้นที่ 2) 

1

รวมกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ฯลฯ

 

 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 

2

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น

2.1-2.3

3

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

3.1-3.2

4

ผังเมืองของเรา

4.1-4.2

5

คู่มือการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบประปา

5.1-5.2

6

อำนาจหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง

6.1-6.2

7

คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

7.1-7.2

8

คู่มือซ่อมแซมอาคารที่เสียหายจากแผ่นดินไหว 2557

8.1-8.4

9

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518

9.1-9.2

10

คู่มือดูแลบ้าน 2555

10.1-10.2

11

คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร

11.1-11.2

12

คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร

12.1-12.2

13

คู่มือปฏิบัติการควบคุมโรงมหรสพ

 

14

พลับพลาเขาดอกไม้

14.1-14.2

15

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

15.1-15.2

 

ฉบับประชาชน

 

16

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

16.1-16.2

 

ฉบับประชาชน

 

17

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อน

17.1-17.2

18

คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ฉบับการ์ตูนสำหรับประชาชน

18.1-18.2

 

มาตรา 9 (5) สิ่งที่พิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง มาตรา 7 วรรคสอง

เรื่องที่

รายการข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ

 

 

 

 

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

(ตู้ชั้นที่ 1)

 

 

 

 

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 

เรื่องที่

รายการข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ

 

สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 (ตู้ชั้นที่ 1)

 

 

 

 

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

สัญญาอื่นๆ

 

1

บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 2/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557

 

2

บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 4/2558 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

 

3

บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 5/2558 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

 

4

บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 6/2558 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558

 

5

บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 7/2558 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558

 

6

บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 8/2558 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558

 

7

สัญญาจ้างเลขที่ 122/2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

 

8

สัญญาจ้างเลขที่ 124/2558 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

 

9

สัญญาจ้างเลขที่ 68/2558 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

 

10

สัญญาจ้างเลขที่ 155/2558 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558

 

11

สัญญาจ้างเลขที่ 156/2558 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558

 

12

สัญญาจ้างเลขที่ 176/2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

 

13

สัญญาจ้างเลขที่ 177/2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

 

 

 

 

 

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

เรื่องที่

รายการข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ

 

มติคณะรัฐมนตรี

(ตู้ชั้นที่ 1)

1

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจาการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ

 

 

กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

 

2

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจาการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ

 

 

กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

 

3

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจาการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ

 

 

กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 

 

 

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

เรื่องที่

รายการข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ

 

ประกาศประกวดราคา สอบราคา

(ตู้ชั้นที่ 1)

 

(เดือนสิงหาคม 2557-11 ธันวาคม 2557 ไม่มีการประกาศประกวดราคา/สอบราคา)

 

 

 

 

1

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน

 

 

และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

 

 

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558

 

2

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน

 

 

และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

 

 

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (โรงเก็บพัสดุ) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558

 

3

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปซ่อมแซมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่ง

 

 

ริมทะเล ฝั่งอันดามันชายหาดบ้านน้ำเค็ม (สวนอนุสรณ์สถานสึนามิ)

 

 

ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

 

4

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน

 

 

ป้องกันตลิ่ง (งานซ่อมแซม) จำนวน 3 แห่ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

 

5

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ

 

 

วันที่ 2 เมษายน 2558 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

 

6

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบ

 

 

แรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

 

 

ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558

 

 

 

 

 

(13 มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกาศประกวดราคา/สอบราคา)

 

 

 

 

 

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

เรื่องที่

รายการข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ

 

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน (แบบ สขร.1)

(ตู้ชั้นที่ 1)

 

 

 

 

ประจำเดือนสิงหาคม 2557

 

 

ประจำเดือนกันยายน 2557

 

 

ประจำเดือนตุลาคม 2557

 

 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

 

 

ประจำเดือนธันวาคม 2557

 

 

ประจำเดือนมกราคม 2558

 

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

 

 

ประจำเดือนมีนาคม 2558

 

 

ประจำเดือนเมษายน 2558

 

 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

 

 

ประจำเดือนมิถุนายน 2558

 

 

ประจำเดือนกรกฏาคม 2558 

 

 

ประจำเดือนสิงหาคม 2558

 

 

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

 

 

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

(สำหรับคู่มือที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา::45/57 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000

โทร.076- 460771 , 076-460625  โทรสาร.076-460770