กลุ่มงานวิชาการโยธา


 
 
  
  
  
  
  

  
     
     
     
     
     
     
     
     
Ulti Clocks content

dpt_toolPlease wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2017 เวลา 02:51 น.
 
PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2017 เวลา 02:51 น.
 
PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2017 เวลา 02:51 น.
 

 

               

                          

 

  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างง งานเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดชลธราราม (วัดท่าซิก) ต.ท่าคอย  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยยาง  บ้านหนองขานาง หมู่5 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง  งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านไร่ตีนน้ำ หมู่2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยยาง บ้านหนองขานาง หมู่5 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านบางลำภู หมู่3 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื้่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดชลธราราม (วัดท่าซิก) ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  

ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,025 เมตร หมู่3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยยาง บ้านหนองขานาง หมู่5 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ครั้งที่ 2 

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านบางลำภู หมุ่3 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ฯ หมู่3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรุบุรี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดชลธราราม (วัดท่าซิก) ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ บ้านท่าเสน หมู่4 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ร่างประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยยาง บ้านหนองขานาง หมู่5 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านไร่ตีนน้ำ ม.2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ร่างประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านไร่ตีนน้ำ หมู่2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ประกาศจังหวัด  เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน หมู่4 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ดำเนินการเอง) โดยวิธีสอบราคา 

ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน หมู่4 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ (ระยะที่ ๒) จังหวัดเพชรบูรณ์  หน้า... 1 < 2 < 3  

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่ามะเกลือ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี   

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 

 

                                                                                                          

 

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 กันยายน   ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธันวาคม 

 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 มกราคม   กุมภาพันธ์   มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม   มิถุนายน 
 กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน   ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธันวาคม 

 

ข้อมูลต่างๆของกรมโยธาธิการและผังเมือง


 license by www.dpt.go.th

ระบบฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมืองโยธาธิการและผังเมือง


 
    นายมานะ วัฒนากร
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

วีดีโอ

You must have Flash Player installed in order to see this player.

  
  

 license by www.dpt.go.th


  
  

จำนวนผู้เข้าเยี่ยม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้18
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้50
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว138
mod_vvisit_counterเดือนนี้591
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว722
mod_vvisit_counterทั้งหมด35783

สมาชิกเท่านั้น