logo
banner
[หน้าแรก] [ประวัติความเป็นมา] [ประวัติจังหวัดพิจิตร] [หน้าที่ภาระกิจ] [โครงสร้างหน่วยงาน] [ติดต่อสำนักงาน]
  botton  หน้าแรก
  botton   วิสัยทัศน์กรม
  botton  สถานที่ท่องเทียวพิจิตร
  botton  งานด้านผังเมือง
  botton  งานด้านโยธาธิการ 
  botton  โครงการต่างๆ
  botton  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  botton  downlondข้อมูลต่างๆ
 
time&temperature

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

แจ้งเบาะแสการดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

::: เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร :::

พิธีเปิด "หน่วยทดสอบวัสดุ" สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ นางอัจฉราภรณ์ บุญญรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "หน่วยทดสอบวัสดุ" ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร โดยมีนายประมาณ อาจสาริกรณ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการ อุปกรณ์การทดสอบต่าง ๆ และการสาธิตการทดสอบวัสดุ นอกจากนี้ยังให้เกียรติกดปุ่มเปิดเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีตในครั้งนี้อีกด้วย สำหรับหน่วยทดสอบวัสดุแห่งนี้เป็นนโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง ซึ่งเป็นภารกิจที่มุ่งเน้น ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ โดยได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุที่มีความพร้อมศูนย์ทดสอบวัสดุทุก ๆ ด้าน 14 ศูนย์ และหน่วยทดสอบวัสดุ 63 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิศวกร ช่าง และผู้รับเหมา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดแบบแปลนและมาตรฐานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างมีความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

 
     
 icon  หน่วยงานราชการ
จังหวัดพิจิตร
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมทางหลวงชนบท
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
กรมที่ดิน
กรมสรรพากร
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานประกันสังคม
ginfo
gpf
goe
pub
ttt
google
~ ข่าวสารและบันเทิง ~

 news  [ไทยรัฐ]  [เดลินิวส์] 

 [มติชน]  [ข่าวสด] 

 [คมชัดลึก] 

 [ฐานเศรษฐกิจ] 

 [กรุงเทพธุรกิจ]  [ผู้จัดการ] 

  
TV    [ch3]   [ch5]    [ch7]   

  [ch9]    [ch11]    [itv]

   [ubc]

ข้อมูลโครงการ

การประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)

การบริหารงานแบบพันธมิตรเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด

โครงการความร่วมมือระหว่าง
   จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครอง
   ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น และกรมโยธาธิการ
  และผังเมือง


  ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจชั้นดิน
  ทั่วประเทศ  2551


  ค้นหาชื่อหนังสือในห้องสมุด
  กรมโยธาธิการและผังเมือง


  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  ตามแนวทางการจัดทำกฎหมาย
  ผังเมืองให้ครอบคลุมทั่วประเทศ


  มาตรฐานด้านอาคาร และ
  บทความวิชาการ  190950

ตรวจความรวยฉลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจความรวยฉลากออมสิน

ตรวจความรวยฉลาก(ธ.ก.ส.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประมาณ อาจสาริกรณ์
รก.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

 

 
 

แบบบ้านเพื่อประชาชน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ตรวจสอบอาคาร

-- คู่มือการตรวจสอบ
สภาพอาคารฯ
.

สรุปความก้าวหน้างานวาง
ผังเมืองรวม พร้อม download
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
UPDATED ก.ค.50

 การค้นหาคำอธิบายข้อมูลแผนที่
 เืพื่อการวางผังเมือง ของกรม
 โยธาธิการและผังเมือง
  ดูข้อมูลผังเมืองรวม ตามชั้นข้อมูล
  ที่ต้องการ ข้อมูลปี 2547 และ 2548

 

 

 

 
โครงการในพระราชดำริ

 ค้นหาข้อมูลโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ของจังหวัดต่างๆ

ค้นหาข้อมูลผลการเจาะสำรวจชั้นดิน ในประเทศไทย พร้อม download

โี่ครงการ การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา  พื้นที่ในประเทศไทย

 

   ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร  

  

  ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำแบบจำลองโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์  

 ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพล จันทพรรณ นักผังเมือง 7 ว ย้ายไปดำรงตำเหน่ง

นักผังเมือง 8 ว ที่ จังหวัดพะเยา

 ขอแสดงความยินดีกับ นาย ประมาณ อาจสาริกรณ์ วิศวกรโยธา 7 วชย้ายไปดำรงตำเหน่ง

วิศวกรโยธา 8 วช ที่จังหวัดเลย

  ทำอย่างไรจึงจะให้บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงจะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

  การทำราคากลาง

  จังหวัดพิจิตรขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่ 1

 

 
 

สรุปความก้าวหน้างานวางผังเมืองรวม พร้อม download แผนผังการใช้ ประโยชน์ที่ดิน UPDATED พ.ย.49


  GIS ฐานข้อมูลเขื่อนตลิ่ง
ทั่วประเทศ

 

ข่าวดีผู้รับเหมา

 ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง  

 

 

 

  เทคนิกเจ๋ง ๆกับคอมพิวเตอร์ โดยโยธาพิจิตร  
เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมฯ
รู้จัก O.S.กันก่อน
การเลือกซื้อคอมฯ
การถอดถอนโปรแกรม
การติดตั้งเครื่องพิมพ์
โปรแกรมประจำเครื่อง
Internet
การดูแลรักษาคอมฯ
การ Upgrade เครื่อง
รู้จักไฟล์ประเภทต่างๆ
คำศัพท์ Internet
คำย่อ ของไอที
ขนาดของไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
  โทรศัพท์.056-650949, 056-612520   โทรสาร.056-612520
Update : 23 ธันวาคม 2008  Web Designer : นางสาว ศุภัชญา คำอาษา & นายศิรวัชร์ เอมโอช
Web Master : นายศิรวัชร์ เอมโอช พนักงานวิศวกรโยธา  E-mail : jeng_weeyut@hotmail.com