การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540
มาตรา
7 (1) - (4)

 
     
 
มาตรา 7 (1)

 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 
 
มาตรา 7 (2)

 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 
 
มาตรา 7 (3)

 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 - เลขที่ 7 ถ.พิทักษ์ชาติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
   โทรศัพท์ 0-3260-4042  โทรสาร 0-3261-1975

 
 
มาตรา 7 (4)

 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 
     

มาตรา 9 (1) - (8)

มาตรา 9 (1)
 

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย    ดังกล่าว
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 
- คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  1/2555  ลงวันที่  5 ก.ค. 2555
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  2/2555  ลงวันที่  5 ก.ค. 2555
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  3/2555  ลงวันที่  5 ก.ค. 2555
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  4/2555  ลงวันที่  5 ก.ค. 2555
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  5/2555  ลงวันที่  28 ก.ย. 2555
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  6/2555  ลงวันที่  28 ก.ย. 2555

 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  7/2555  ลงวันที่  23 ม.ค. 2556
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  8/2555  ลงวันที่  23 ม.ค. 2556
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  9/2555  ลงวันที่  23 ม.ค. 2556
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  10/2555  ลงวันที่  23 ม.ค. 2556
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  11/2555  ลงวันที่  23 ม.ค. 2556
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  12/2555  ลงวันที่  23 ม.ค. 2556
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  1/2556  ลงวันที่  30 เม.ย. 2556
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  2/2556  ลงวันที่  24 ต.ค. 2556
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  3/2556  ลงวันที่  24 ต.ค. 2556

 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  1/2557  ลงวันที่  18 ส.ค. 2557
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  2/2557  ลงวันที่  18 ส.ค. 2557
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  3/2557  ลงวันที่  17 ต.ค. 2557
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  4/2557  ลงวันที่  17 ต.ค. 2557
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  5/2557  ลงวันที่  17 ต.ค. 2557
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  6/2557  ลงวันที่  17 ต.ค. 2557
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  7/2557  ลงวันที่  1 ม.ค. 2558
 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  8/2557  ลงวันที่  19 ม.ค. 2558

 - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่  1/2558  ลงวันที่  27 ก.พ. 2558

 

 รายงานผลการประกวดราคา / สอบราคา
 

  ปีงบประมาณ 2556

 - งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ
 - งานก่อสร้างป้ายชื่อศาลากลางจังหวัด และตกแต่งสวนหย่อมบริเวณป้ายชื่อศาลากลางจังหวัด
 - โครงการพัฒนาด่านสิงขร
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาช่องกระจก ระยะที่ 2
 - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 6 ความยาว 500 เมตร
 - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ บ้านหนองบัว ม.4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี - บ้านใหม่
    ม. 1 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด ความยาว 850 เมตร

 
  ปีงบประมาณ 2557
 - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 8 ความยาว 350 เมตร
 - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ บ้านใหม่ ม. 1 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด
    ความยาว 1,100 เมตร

 - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 190 เมตร
 - โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานขนาดพื้นที่ต่อเติม 80 ตร.ม. พร้อมครุภัณฑ์สำนักงาน
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 2
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาช่องกระจก ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)
 - โครงการปรับปรุงสะพานปลาให้เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเล
 - โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานรองรับการเปิดด่านชายแดนสิงขร
 - โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณตลาดชายแดนสิงขร
 
  ปีงบประมาณ 2558
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาช่องกระจก ระยะที่ 3
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 3
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ด่านสิงขรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - โครงการพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมปรับปรุงถนนเลียบอ่าวประจวบคีรีขันธ์
 - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดสามร้อยยอด ระยะที่ 1 บ้านหนองข้าวเหนียว ม.2 ต.สามร้อยยอด
    อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 540 เมตร พร้อมทางเดินหลังสันเขื่อน
 - โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและเก็บพัสดุบริเวณบ้านพักข้าราชการ
 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดบริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส
 - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองทุ่งน้อย ม.3 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 222 เมตร
 - โครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ
    2 เมษายน 2558


 ปีงบประมาณ 2559
 - โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมปรับปรุงถนนเลียบอ่าวประจวบคีรีขันธ์
   ระยะทาง 2.95 กม. ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 - โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณตลาดชายแดนสิงขร
 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันชายฝั่งทะเล
    ชายหาดอ่าวน้อย ระยะที่ 1

 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
   การกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ชายหาดสามร้อยยอดบริเวณบ้านใหม่ ม.1 ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 3)
   ความยาว 860 เมตร

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
   การกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ชายหาดสามร้อยยอดบริเวณบ้านใหม่ ม.1 ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 4)
   ความยาว 100 เมตร

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ตอนที่ 1 ระยะที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัด
   ประจวบคีรีขันธ์

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ตอนที่ 2 ระยะที่ 6 และระยะที่ 7
   อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเขาแดง ม.2 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 192 เมตร
- โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายหาดปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 1,200 เมตร


มาตรา 9 (2)

 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
แผนงาน / โครงการ
- โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2554
- โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2555
- โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2556
- โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2557
- โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2558
- โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2559


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2554
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2555
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2556
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2557
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2558

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนทอง
- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง
- พรบ.กำหนดเขตที่ดินที่จะสำรวจเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่ 72 จังหวัด พ.ศ. 2552 (เฉพาะจังหวัดประจวบฯ)
- ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2552
- กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.อ่าวน้อย
  ต.ประจวบคีรีขันธ์ ต.เกาะหลัก ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2547
- กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.หัวหิน
  ต.หนองแก อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2547

- กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.ร่อนทอง
  ต.กำเนิดนพคุณ ต.แม่รำพึง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่เป็นข้อมูลข่าวที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลาย และมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา : ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ :
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี :
- เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง
- เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น

- เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด :
ประกาศประกวดราคา / สอบราคา
 
   ปีงบประมาณ 2556

- งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ
- งานก่อสร้างป้ายชื่อศาลากลางจังหวัด และตกแต่งสวนหย่อมบริเวณป้ายชื่อศาลากลางจังหวัด
- โครงการพัฒนาด่านสิงขร
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาช่องกระจก ระยะที่ 2
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 6 ความยาว 500 เมตร
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ บ้านหนองบัว ม.4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี - บ้านใหม่
  ม. 1 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด ความยาว 850 เมตร

 
   ปีงบประมาณ 2557
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 8 ความยาว 350 เมตร
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ บ้านใหม่ ม. 1 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด
  ความยาว 1,100 เมตร

- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี ความยาว 190 เมตร
- โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานขนาดพื้นที่ต่อเติม 80 ตร.ม. พร้อมครุภัณฑ์สำนักงาน
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 2
- โครงการปรับปรุงสะพานปลาให้เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเล อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
- โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานรองรับการเปิดด่านสิงขร ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
- โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณตลาดชายแดนสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาช่องกระจก ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)

   ปีงบประมาณ 2558

- โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาช่องกระจก
   (ระยะที่ 3)

- โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดอ่าว
   ประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 3

- โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ด่านสิงขร
- โครงการพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมปรับปรุงถนนเลียบอ่าวประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
   จ.ประจวบคีรีขันธ์

- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดสามร้อยยอด ระยะที่ 1 บ้านหนองข้าวเหนียว ม.2 ต.สามร้อยยอด
   อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 540 เมตร พร้อมทางเดินหลังสันเขื่อน

- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและเก็บพัสดุบริเวณบ้านพักข้าราชการ
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดบริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
- โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองทุ่งน้อย ม.3 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 222 เมตร
- โครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ
   2 เมษายน 2558


ปีงบประมาณ 2559
- โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมปรับปรุงถนนเลียบอ่าวประจวบคีรีขันธ์
  ระยะทาง 2.95 กม. ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณตลาดชายแดนสิงขร
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันชายฝั่งทะเล
   ชายหาดอ่าวน้อย ระยะที่ 1

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
   การกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ชายหาดสามร้อยยอดบริเวณบ้านใหม่ ม.1 ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 3)
   ความยาว 860 เมตร

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
   การกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ชายหาดสามร้อยยอดบริเวณบ้านใหม่ ม.1 ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 4)
   ความยาว 100 เมตร

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ตอนที่ 1 ระยะที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัด
   ประจวบคีรีขันธ์

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ตอนที่ 2 ระยะที่ 6 และระยะที่ 7
   อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเขาแดง ม.2 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 192 เมตร
- โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายหาดปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 1,200 เมตร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555  (แบบ สขร.1)

ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55
เม..55 .ค.55 มิ.ย.55 .ค.55 ..55 ..55

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556  (แบบ สขร.1)

ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56
เม..56 .ค.56 มิ.ย.56 .ค.56 ..56 ..56

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557  (แบบ สขร.1)

ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57
เม..57 .ค.57 มิ.ย.57 .ค.57 ..57 ..57

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558  (แบบ สขร.1)

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58
เม..58 .ค.58 มิ.ย.58 .ค.58 ..58 ..58

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559  (แบบ สขร.1)

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59
เม..59 .ค.59 มิ.ย.59 .ค.59 ..59 ..59

 

Visitors Counter Website counter

เว็บบอร์ด