รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุน
 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรมฯ
 
หลักเกณฑ์การบริหารงานพนักงานราชการ

  หลักเกณฑ์การบริหารงานพนักงานราชการ

 

 
หลักเกณฑ์การบริหารงานลูกจ้างประจำ

 รวมระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานลูกจ้างประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง

                     - หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งลูกจ้างประจำและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำ

                      - การปรับอัตรค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกประจำ

                     - คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งลูกจ้างประจำ

                     - หลักกเกณฑ์การดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำของกรมโยธาธิการและผังเมือง

                     - การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

                     - บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

                      - ประกาศวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถ กรณีปรับระดับชั้นงาน และเปลี่ยนชื่อสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)

 

                    - วิธีทดสอบความรู้ความสามารถของตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรณีการปรับระดับชั้นงาน และกรณีการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน

                    - แบบแสดงความประสงค์ขอย้าย (การตัดโอนตำแหน่ง ตัวบุคคล และอัตราค่าจ้าง) สำหรับลูกจ้างประจำ

                    - แบบประเมินบุคคลและคุณลักษณะของตำแหน่งลูกจ้างประจำ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

                    - หลักเกณฑ์การดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

                    - การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

                    - การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-สูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
                    - การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
                    - การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

                    - บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

                    - การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

  

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2