อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก         

ออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ  3

เงินกู้

ทุนเรือนหุ้น         ร้อยละ 6.50

สามัญ                 ร้อยละ 6.50

ฉุกเฉิน                ร้อยละ 6.50

sahakron

sunnibath