กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องกันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

 

 

 

dpt_tool


  
     
     
     
     
     
     
     
     

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ประกาศ... ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชม จังหวัดระยอง

       (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 


ประกาศ... กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                             คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙

        เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

        สําหรับการประกอบกิจการบางประเภท


 ประกาศ...เรื่องการประกาศโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหนองมะหาด  


 คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย พายุหมุดเขตร้อนและพายุฝนฟ้าคะนอง...


 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบป้องกันน้ำท่วม...


 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม

        ในท้องที่จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕ 


 ประกาศท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ประกาศบังคับใช้

                     

การประชุมเพื่อส่งมอบทรัพย์สินตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ PDF
เขียนโดย Administrator   

 

 
การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐ PDF
เขียนโดย Administrator   

 

 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองเข้าร่วมโครงการผลิตรายการวิทยุ PDF อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

 
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ PDF
เขียนโดย Administrator   

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 6

 

ข้อมูลโครงการต่างๆของกรมฯระบบฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
    
    ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

 

- ประชาชนที่ต้องการจะทดสอบ
  วัสดุสามารถติดต่อขอทดสอบได้ที่
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
  จังหวัดระยองได้ในวันและเวลา
  ราชการ  038-694039-40
 
- ประชาชนที่สนใจหรือต้องการ
   สำเนาแบบบ้านเพื่อประชาชน
  หรือแบบก่อสร้างต่างๆ สามารถ
  ติดต่อได้ที่สำนักงานโยธาธิการ
  และผังเมืองจังหวัดระยองหรือ
  ที่เทศบาลและองค์การบริหาร-
  ส่วนตำบลในแต่ละท้องถิ่น
  ได้ในวันและเวลาราชการ....
 
-  ผู้ที่ต้องการตรวจสอบการใช้
   ประโยชน์ที่ดินสามารถยื่นเอก
   สารหลักฐานตามรายละเอียด
   แบบฟอร์มและเอกสารมาให้ครบ
   ถ้วนโดยสามารถดาวโหลดไฟล์
   แบบใบคำขอตรวจสอบการใช้
   ประโยชน์ที่ดินไดที่ เว็บไซต์ ใน
   หัวข้อ งานผังเมือง/การตรวจสอบ
   การใช้ประโยชน์ที่ดิน/
 
 
 
 

Quick link


 
 
  
  
  
  
  

มาตรฐานกรม/ทะเบียน


  
  

Urban Gis

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้90
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้354
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว393
mod_vvisit_counterเดือนนี้1420
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1502
mod_vvisit_counterรวมจำนวน79673