กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์


กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
ดาวโหลดรายละเอียดที่นี่

 


กฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชน วิหารแดง พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ดาวโหลดรายละเอียดที่นี่

 

 

กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองหนองแค พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
ดาวโหลดรายละเอียดที่นี่

 

การอบรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร
" การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน "
วันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ดาวโหลด power point อ. ธิดารัตน์ ๑๘ กรกฎาคม ๕๕
ดาวโหลด power point อ.สินิทธิ์์ ๑๙ กรกฎาคม ๕๕
ดาวโหลด power point อ.อนวัช ๒๐ กรกฎาคม ๕๕
เฉลย แบบทดสอบความรู้
>> ภาพบรรยากาศการอบรม คลิกที่นี่ <<


โครงการ " เพาะพันธุ์ความรู้สู่เรื่องผังเมือง"
ตาม Agenda กรมโยธาธิการและผังเมือง นำความรู้เรื่องผังเมืองสู่เยาวชน

:: ภาพบรรยากาศ ครั้งที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม : ๒๑ มิถุนายน ๕๕
:: ภาพบรรยากาศ ครั้งที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง อ.แก่งคอย : ๒๖ มิถุนายน ๕๕
:: ภาพบรรยากาศ ครั้งที่ ๓ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) : ๑๒ กรกฎาคม ๕๕::. พิธีเปิดหน่วยทดสอบวัสดุ .::
วันอังคารที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดหน่วยทดสอบวัสดุ <<คลิกที่นี้>>

การอบรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง
" แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาผังเมืองรวมขาดอายุ "
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี
ดาวโหลด ตัวอย่าง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระบุรี
ภาพบรรยากาศการอบรม คลิกที่นี่

ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ค้าปลีก-ค้าส่ง)

 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสระบุรี

ดาวโหลดรายละเอียดที่นี่

 

แผนงาน

       แผนงานปี 2555

สาระน่ารู้

       เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผังเมืองรวม
       การปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม
       การจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       

       


พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โปรดแจ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หรือศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567