บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางนงเยาว์  ม่วงทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป
นางบุญยัง  จตุรัตนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกัลยา  กาฬเทพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวจรัสศรี  จันทร์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววรรณา  อยู่เย็น
พนักงานธุรการ ส. 3

นายมงคล  พิกุล
พนักงานขับรถยนต์ ส. 2
นายจรัญ  มณีโชติ
พนักงานธุรการ ส. 2

นายมาโนชญ์  แก้วเกิด
พนักงานขับรถยนต์ ส.2

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       

       


พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โปรดแจ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หรือศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567