บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางนงเยาว์  ม่วงทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป
นางบุญยัง  จตุรัตนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางกัลยา  กาฬเทพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวจรัสศรี  จันทร์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววรรณา  อยู่เย็น
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
นายมงคล  พิกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายจรัญ  มณีโชติ
พนักงานขับรถยนต์
นายมาโนชญ์  แก้วเกิด
พนักงานขับรถยนต์

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       

       


พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โปรดแจ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หรือศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567