Title_HOME Title_ABOUT_US Title_PERSONNEL Title_CONTACT_US Title_WEBBOARD
menu_project_price
menu_project_price
ระบบป้องกันน้ำท่วม
 
menu_vision
ผังเมืองรวมเมือง
menu_project_pr
menu_law
menu_product_project_54
menu_project_old
menu_conclude_money
menu_conclude_vision
menu_conclude_zone
menu_googlemap
menu_contact
menu_webboard
จดหมายข่าว


อำเภออุทุมพรพิสัย

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนที่ฐาน และแผนที่เขตปกครอง
ขั้นตอนที่ ๒ ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูล

  8-11 ธ.ค.59 เทศบาลตำบลแต้
  14-18 ธ.ค.59 เทศบาลตำบลโคกจาน

ขั้นตอนที่ ๓ ประชุมประชาคม

  กำลังดำเนินการ...

ขั้นตอนที่ ๔.๑ ประชุมคณะผู้บริหาร อบต. และเทศบาลตำบล

  กำลังดำเนินการ...

ขั้นตอนที่ ๔.๒ ประชุมคณะผู้บริหาร กบอ.ศรีรัตนะ (คณะกรรมการ บริหารงานบูรณาการระดับอำเภอ)
กำลังดำเนินการ...
อำเภอกันทรลักษ์

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนที่ฐาน และแผนที่เขตปกครอง
ขั้นตอนที่ ๒ ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูล

  กำลังดำเนินการออกสำรวจ

ขั้นตอนที่ ๓ ประชุมประชาคม

  กำลังดำเนินการ...

ขั้นตอนที่ ๔.๑ ประชุมคณะผู้บริหาร อบต. และ กบอ.

  กำลังดำเนินการ...

ขั้นตอนที่ ๔.๒ ประชุมคณะผู้บริหาร กบอ.ห้วยทับทัน (คณะกรรมการ บริหารงานบูรณาการระดับอำเภอ)

  กำลังดำเนินการ...

กรมโยธาธิการและผังเมือง
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ 1 ม.ค 52
www.free-counter-plus.com
www.free-counter-plus.com
ฐานข้อมูลอาคาร
ที่ต้องตรวจสอบ

เพื่อการสืบค้น
อธิบายข้อมูล
กายภาพผังเมือง
งานวางผังเมืองรวม
สรุปความก้าวหน้า
Download
แผนผังการใช้ประ
โยชน์ที่ดิน
 
 

ภาพกิจกรรม สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

     24 ก.พ.60 ท่านสมจิต ปิยะศิลป์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง ได้ให้เกียรติ มาเยี่ยมชมสำนักงาน โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมมอบนโยบาย และติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามภาระกิจ ของกรมฯ

      20 เม.ย. 60 กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมประชาคม ตำบลโนนสูง ณ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วน ในการจัดทำผังเมืองชุมชน เทศบาลตำบลโนนสูง ในขั้นตอนที่ 3

    21 เม.ย. 60 กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมประชาคม ตำบลสวนกล้วย ณ เทศบาลตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วน ในการจัดทำผังเมืองชุมชน เทศบาลตำบลสวนกล้วย ในขั้นตอนที่ 3

    11 เมษายน 2560 ประมวลภาพบรรยากาศ รดน้ำดำหัว สำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

    28 มี.ค.60 ประชุมหารือ เกี่ยวกับแนวทาง การสำรวจ และปรับปรุง โครงการคมนาคมและขนส่ง ในผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

    10 พ.ค.60 ส.ยผจ.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม ปลูกไม้พะยูนพื้นถิ่น คืนแผ่นดินสีเขียว ให้ลูกหลาน เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ณ ป่าชุมชนหนองม่วง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

    วันพฤหัสฯที่ 27 เม.ย.60 โครงการเยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน โดยนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนถึงพื้นที่เป้าหมาย

   4 พ.ค.60 กลุ่มงานวิชาการผังเมือง จัดประชุม รับฟังความคิดเห็น ประชาชนต่อ (ร่าง) กำหนดบริเวณ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ จังหวัดศรีสะเกษ และ (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร บางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ
       

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ TOR
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ( 04 ธ.ค.58/59 / สนง.ยผจ.ชัยนาท )
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งชุมชนหมู่บ้านทรงไทยไผ่ดำพัฒนา ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 03 ธ.ค.58/59 / สนง.ยผจ.อ่างทอง )
  ประกวดราคาจ้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 03 ธ.ค.58/59 / สนง.ยผจ.สมุทรสาคร )
  ร่างประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านกองโค หมู่ที่ 3 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 391 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 03 ธ.ค.58/59 / สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์ )
ประกวดราคา สอบราคา
  ประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การตลาด ศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 08 ธ.ค.58/59 / สนง.ยผจ.สมุทรปราการ )
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๕๔๕ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 08 ธ.ค.58/59 / สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 08 ธ.ค.58/59 / สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองท่าบ่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ความยาว ๓๔๕ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 08 ธ.ค.58/59 / สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )
ประกาศ ชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจากการประกวดราคา สอบราคา
    and MORE...
  ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดชายแดนสิงขร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 17 พ.ย.58/59 / สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์ ) ( ผู้ชนะ = หจก.กิตติวัฒนา ประจวบฯ )
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางน้อย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดบางน้อย ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 142 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ( 09 พ.ย.58/59 / สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม ) ( ผู้ชนะ = หจก.แม่กลองสถาปัตย์ )
  ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว ความยาว 1,800 เมตร และหมู่ที่ 7 ตำบลแหลมใหญ่ ความยาว 1,450 เมตร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม รวมระยะทาง 3,250 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 09 พ.ย.58/59 / สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม ) ( ผู้ชนะ = แม่กลองคอนกรีต )
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบังปืนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดธรรมาวุธาราม (บังปืน) ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ( 09 พ.ย.58/59 / สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม ) ( ผู้ชนะ = หจก.แม่กลองสถาปัตย์ )
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-814634 โทรสาร 045-814589 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/sisaket/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีด้วยเบาร์เซอร์    และความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768 pixel ขึ้นไป
พัฒนาโดย : นายอภิสิทธิ์ อรรถเวทิน พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง กลุ่มงานวิชาการผังเมืองฯ : Contact us Webmaster : webmasterdptsisaket@gmail.com