Title_HOME Title_ABOUT_US Title_PERSONNEL Title_CONTACT_US Title_WEBBOARD
menu_project_price
menu_project_price
ระบบป้องกันน้ำท่วม
 
menu_vision
ผังเมืองรวมเมือง
menu_project_pr
menu_law
menu_product_project_54
menu_project_old
menu_conclude_money
menu_conclude_vision
menu_conclude_zone
menu_googlemap
menu_contact
menu_webboard
จดหมายข่าวอำเภอศรีรัตนะ

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนที่ฐาน และแผนที่เขตปกครอง
ขั้นตอนที่ ๒ ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูล

  7-11 พ.ย.54 เทศบาลตำบลศรีรัตนะ
  21-25 พ.ย.54 อบต.ศรีแก้ว
  6-9 ธ.ค.54 อบต.ศรีโนนงาม

ขั้นตอนที่ ๓ ประชุมประชาคม

  16 มี.ค.55 เทศบาลตำบลศรีรัตนะ
  21 มี.ค.55 อบต.ศรีแก้ว
  27 มี.ค.55 อบต.ศรีโนนงาม

ขั้นตอนที่ ๔.๑ ประชุมคณะผู้บริหาร อบต. และเทศบาลตำบล

  22 ส.ค.55 เทศบาลตำบลศรีรัตนะ
  29 ส.ค.55 อบต.ศรีแก้ว
  27 ส.ค.55 อบต.ศรีโนนงาม

ขั้นตอนที่ ๔.๒ ประชุมคณะผู้บริหาร กบอ.ศรีรัตนะ (คณะกรรมการ บริหารงานบูรณาการระดับอำเภอ)

  3 ก.ย.55 (พร้อมกันทุกผัง)

อำเภอห้วยทับทัน

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนที่ฐาน และแผนที่เขตปกครอง
ขั้นตอนที่ ๒ ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูล

  19-21 ธ.ค.54 เทศบาลห้วยทับทัน
  22-26 ธ.ค.54 อบต.ห้วยทับทัน
  9-13 ม.ค.55 อบต.เมืองหลวง

ขั้นตอนที่ ๓ ประชุมประชาคม

  29 มี.ค.55 เทศบาลตำบลห้วยทับทัน
  28 มี.ค.55 อบต.ห้วยทับทัน
  30 มี.ค.55 อบต.เมืองหลวง

ขั้นตอนที่ ๔.๑ ประชุมคณะผู้บริหาร อบต. และ กบอ.

  28 ส.ค.55 เทศบาลตำบลห้วยทับทัน
  10 ส.ค.55 อบต.ห้วยทับทัน
  30 ส.ค.55 อบต.เมืองหลวง

ขั้นตอนที่ ๔.๒ ประชุมคณะผู้บริหาร กบอ.ห้วยทับทัน (คณะกรรมการ บริหารงานบูรณาการระดับอำเภอ)

  3 ก.ย.55 (พร้อมกันทุกผัง)

กรมโยธาธิการและผังเมือง
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ 1 ม.ค 52
www.free-counter-plus.com
www.free-counter-plus.com
ฐานข้อมูลอาคาร
ที่ต้องตรวจสอบ

เพื่อการสืบค้น
อธิบายข้อมูล
กายภาพผังเมือง
งานวางผังเมืองรวม
สรุปความก้าวหน้า
Download
แผนผังการใช้ประ
โยชน์ที่ดิน
 
 

ภาพกิจกรรม สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

   13 มี.ค. 58 นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุม คณะอนุกรรมการผังเมือง ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาประกาศกรมโยธาธิการ และผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ ในการวาง และจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

     กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ส.ยผจ.ศรีสะเกษ วันที่ 2 - 6 มี.ค.58 ออกพื้นที่สำรวจ จัดทำผังชุมชน เทศบาลผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2558

   ประชุมเจ้าของที่ดิน และจัดทำคำขอ ดำเนินโครงการ จัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4

    23 ตุลา 58 สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานวันปิยะมหาราช เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นายชัยดำรงค์ พระสุพรรณ์ รักษาราชการโยธาธิการ และผังเมือง ผู้วางพวงมาลา

   9 เม.ย.58 รดน้ำขอพร ผู้ว่าฯ นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ และภรรยา ณ จวนผู้ว่า และรดน้ำขอพร นายวุฒิชัย ศรีสุริยะกานนท์ โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ณ สนง.โยธาธิการ และผังเมืองศรีสะเกษ เนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย 13 เม.ย.58

   เปิดห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพ 226 ต.ดู่ อ.กันทรามย์ จ.ศรีสะเกษ

   18 ก.พ.58 โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานฯ ณ โรงเรียนบ้านตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

   3 มี.ค.58 คืนหน้า การดำเนินงาน สถานที่ก่อสร้าง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

       

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ TOR
  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 194 เมตร ( 19 ก.พ. 2557 / 2557 : สนง.ยผจ.กาญจนบุรี)
  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านไสค้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 460 เมตร ( 18 ก.พ. 2557 / 2557 : กรมโยธาธิการและผังเมือง)
  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองกุ้งใต้ หมู่ ๑ ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ความยาว ๘๔๐ เมตร ( 18 ก.พ. 2557 / 2557 : กรมโยธาธิการและผังเมือง)
  ประกาศร่าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอ่าวภูเก็ต บริเวณสำนักงานอัยการสูงสุด จังหวัดภูเก็ต ( 12 ก.พ. 2557 / 2557 : สนง.ยผจ.ภูเก็ต)
ประกวดราคา สอบราคา
  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณ ม.10 (ปากคลองสีล้งด้านซ้าย) ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 ม. ( 19 ก.พ. 2557 / 2557 : สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา)
  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดหัวเนิน (ช่วงที่2) ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 100 ม. ( 19 ก.พ. 2557 / 2557 : สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา)
  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำต๋อม บ้านหลิม หมู่ที่ ๑ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. ( 19 ก.พ. 2557 / 2557 : สนง.ยผจ.เชียงใหม่)
  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างถนนและสะพานแขวนเชื่อมโยงเส้นทางบริเวณอ่าวเขาควาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( 19 ก.พ. 2557 / 2557 : สนง.ยผจ.ระนอง)
ประกาศ ชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจากการประกวดราคา สอบราคา
    and MORE...
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบูรณะศูนย์กายเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดชลบุรี ณ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 2) ( 17 ก.พ. 2557 : สนง.ยผจ.ชลบุรี)
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดฉิมพลี หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( 17 ก.พ. 2557 : สนง.ยผจ.นนทบุรี)
  การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ( 10 ก.พ. 2557 : สนง.ยผจ.เพชรบุรี)
  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานฯ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารพญานาค ( 10 ก.พ. 2557 : สนง.ยผจ.ยโสธร)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-814634 โทรสาร 045-814589 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/sisaket/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีด้วยเบาร์เซอร์    และความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768 pixel ขึ้นไป
พัฒนาโดย : นายอภิสิทธิ์ อรรถเวทิน พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง กลุ่มงานวิชาการผังเมืองฯ : Contact us Webmaster : webmasterdptsisaket@gmail.com