Title_HOME Title_ABOUT_US Title_PERSONNEL Title_CONTACT_US Title_WEBBOARD
menu_project_price
menu_project_price
ระบบป้องกันน้ำท่วม
 
menu_vision
ผังเมืองรวมเมือง
menu_project_pr
menu_law
menu_product_project_54
menu_project_old
menu_conclude_money
menu_conclude_vision
menu_conclude_zone
menu_googlemap
menu_contact
menu_webboard
จดหมายข่าว


อำเภออุทุมพรพิสัย

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนที่ฐาน และแผนที่เขตปกครอง
ขั้นตอนที่ ๒ ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูล

  8-11 ธ.ค.59 เทศบาลตำบลแต้
  14-18 ธ.ค.59 เทศบาลตำบลโคกจาน

ขั้นตอนที่ ๓ ประชุมประชาคม

  กำลังดำเนินการ...

ขั้นตอนที่ ๔.๑ ประชุมคณะผู้บริหาร อบต. และเทศบาลตำบล

  กำลังดำเนินการ...

ขั้นตอนที่ ๔.๒ ประชุมคณะผู้บริหาร กบอ.ศรีรัตนะ (คณะกรรมการ บริหารงานบูรณาการระดับอำเภอ)
กำลังดำเนินการ...
อำเภอกันทรลักษ์

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนที่ฐาน และแผนที่เขตปกครอง
ขั้นตอนที่ ๒ ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูล

  กำลังดำเนินการออกสำรวจ

ขั้นตอนที่ ๓ ประชุมประชาคม

  กำลังดำเนินการ...

ขั้นตอนที่ ๔.๑ ประชุมคณะผู้บริหาร อบต. และ กบอ.

  กำลังดำเนินการ...

ขั้นตอนที่ ๔.๒ ประชุมคณะผู้บริหาร กบอ.ห้วยทับทัน (คณะกรรมการ บริหารงานบูรณาการระดับอำเภอ)

  กำลังดำเนินการ...

กรมโยธาธิการและผังเมือง
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ 1 ม.ค 52
www.free-counter-plus.com
www.free-counter-plus.com
ฐานข้อมูลอาคาร
ที่ต้องตรวจสอบ

เพื่อการสืบค้น
อธิบายข้อมูล
กายภาพผังเมือง
งานวางผังเมืองรวม
สรุปความก้าวหน้า
Download
แผนผังการใช้ประ
โยชน์ที่ดิน
 
 

ภาพกิจกรรม สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

     วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ประชุมผู้บริหาร เทศบาลตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการจัดทำ ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลสวนกล้วย

     6-7 ก.ค.60 อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ ส.ยผจ.ศรีสะเกษ (กลุ่มงาน วิชาการผังเมือง) จัดอบรมสัมมนา ชี้แจงการปฏิบัติ ตามผังเมืองรวม จังหวัดศรีสะเกษ "บทบาทเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ผังเมืองรวม จังหวัดศรีสะเกษ"

    วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการ จัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที ่ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาความเห็น ของ สตง.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

   วันพุธที่ 14 มิ.ย.60 เปิดงานโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา หนองบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

    วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการคลองสวย น้ำใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ 2560

   10 พ.ค.60 ส.ยผจ.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม ปลูกไม้พะยูนพื้นถิ่น คืนแผ่นดินสีเขียว ให้ลูกหลาน เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ณ ป่าชุมชนหนองม่วง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

    26 Aug 2017 พนมรุ้งเกมส์ ประมวลภาพการแข่งขัน DPT 4th E-SAN GAMES at Buriram. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  4 พ.ค.60 กลุ่มงานวิชาการผังเมือง จัดประชุม รับฟังความคิดเห็น ประชาชนต่อ (ร่าง) กำหนดบริเวณ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ จังหวัดศรีสะเกษ และ (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร บางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ
       

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ TOR
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ( 04 ธ.ค.58/59 / สนง.ยผจ.ชัยนาท )
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งชุมชนหมู่บ้านทรงไทยไผ่ดำพัฒนา ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 03 ธ.ค.58/59 / สนง.ยผจ.อ่างทอง )
  ประกวดราคาจ้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 03 ธ.ค.58/59 / สนง.ยผจ.สมุทรสาคร )
  ร่างประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านกองโค หมู่ที่ 3 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 391 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 03 ธ.ค.58/59 / สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์ )
ประกวดราคา สอบราคา
  ประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การตลาด ศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 08 ธ.ค.58/59 / สนง.ยผจ.สมุทรปราการ )
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๕๔๕ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 08 ธ.ค.58/59 / สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 08 ธ.ค.58/59 / สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองท่าบ่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ความยาว ๓๔๕ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 08 ธ.ค.58/59 / สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )
ประกาศ ชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจากการประกวดราคา สอบราคา
    and MORE...
  ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดชายแดนสิงขร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 17 พ.ย.58/59 / สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์ ) ( ผู้ชนะ = หจก.กิตติวัฒนา ประจวบฯ )
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางน้อย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดบางน้อย ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 142 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ( 09 พ.ย.58/59 / สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม ) ( ผู้ชนะ = หจก.แม่กลองสถาปัตย์ )
  ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว ความยาว 1,800 เมตร และหมู่ที่ 7 ตำบลแหลมใหญ่ ความยาว 1,450 เมตร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม รวมระยะทาง 3,250 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 09 พ.ย.58/59 / สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม ) ( ผู้ชนะ = แม่กลองคอนกรีต )
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบังปืนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดธรรมาวุธาราม (บังปืน) ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ( 09 พ.ย.58/59 / สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม ) ( ผู้ชนะ = หจก.แม่กลองสถาปัตย์ )
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-814634 โทรสาร 045-814589 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/sisaket/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีด้วยเบาร์เซอร์    และความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768 pixel ขึ้นไป
พัฒนาโดย : นายอภิสิทธิ์ อรรถเวทิน พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง กลุ่มงานวิชาการผังเมืองฯ : Contact us Webmaster : webmasterdptsisaket@gmail.com