วิสัยทัศน์: "เป็นหน่วยงานนำของจังหวัดด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง  และการอาคาร  ให้เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว มีความปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงานและมีอัตลักษณ์"

  :: หน้าหลัก ::  
 

:: ข้อมูลขององค์กร ::

 
 

>> ประวัติองค์กร

 
 

>> ทำเนียบผู้บริหาร

 
 

>> พันธกิจ

 
 

>> โครงสร้างองค์กร

 
 

>> ที่ตั้งโดยสังเขป

 
 

>> ความรู้เกี่ยวกับจังหวัด

 

 

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
 

>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

:: ภารกิจขององค์กร ::

 
 

>> การบริการด้านช่าง

 
 

>> การตรวจสอบอาคาร

 
  >> การตรวจสอบ  
        การใช้ประโยชน์ที่ดิน     
 

>>แบบมาตรฐานศาสนสถาน

 
  >> กฎกระทรวงผังเมืองรวม  
  >> โครงการวางและจัดทำผัง  
        ชุมชน อบต.  
  >>คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
  >>หลักเกณฑ์การคำนวณราคา  
 

>>ฐานข้อมูลของหน่วยงาน

 

 

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ::

 
 

>> พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

 
 

>> การจัดซื้อจัดจ้าง

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
103/29 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน ถนนตรัง- ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000TEL. 075- 501076
FAX 075- 501077
E-mail : trang @ dpt.go.th

  


              ฐานข้อมูลของหน่วยงานตามแผนพัฒนาองค์กร ปี 2552

            
ฐานข้อมูลพื้นที่เขตควบคุมอาคาร
            ฐานข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่ง
            ฐานข้อมูลที่ตั้งหอเตือนภัยของจังหวัด
            ฐานข้อมูล GPP สาขาการก่อสร้าง
            ฐานข้อมูล  GIS อาคาร 9 ประเภท

..........     การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ( KM)

             คู่มือการจัดเก็บข้อมูล ( GPP) สาขาก่อสร้าง
             คู่มือการทดสอบแท่งคอนกรีต
             คู่มือการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

                 ฐานข้อมูลการวางผังเมือง            
               แผนที่จังหวัด
               แผนที่อำเภอ
               แผนที่ตำบล

                             แผนที่ระดับการวางผังเมืองรวม
                 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันผังเมืองรวมเมืองตรัง
                 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันผังเมืองรวมเมือห้วยยอด
                 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันผังเมืองรวมเมืองกันตัง


               กฏบัตรการตรวจสอบภายในสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง


 


 
ข้อมูลบริการ : GIS /GPS แผนที่/แผนผัง/การสำรวจ/มาตรฐาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบ
ค้นคำอธิบายข้อมูลกายภาพ

ผู้ตรวจสอบอาคาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ