dpt_tool

เมนูหลัก

:: Link ::


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สำหรับสมาชิก

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณสะพานเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวบ้านแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2560  

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณสะพานเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวบ้านแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจ สามารถวิจารย์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ หรือทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ EMS)ส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ 2 ถ.บ้านล่าง-ดอนจวน ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด หรือส่งทาง E- Mail: dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ 0-39512-580 ต่อ 11    

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาสมิง ม.๑ ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด ความยาว ๒๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างฟื้นฟูและบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)    

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์จุดพักรถบนเส้นทางสาย R๑๐ (Road of Paradise) เชื่อมโยงจังหวัดตราดกับจังหวัดบนเส้นทาง R๑๐ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


ประกวดราคาจ้างฟื้นฟูและบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวัน ๑๕-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์จุดพักรถบนเส้นทางสาย   R๑๐ (Road of Paradise) เชื่อมโยงจังหวัดตราดกับจังหวัด บนเส้นทาง R๑๐ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวัน ๑๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙   


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาสมิง ม.๑ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ความยาว ๒๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวัน ๑๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  


สอบราคาจ้างแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๒ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ ๒ หมู่ ๕  ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ  


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฟื้นฟูและบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจ สามารถวิจารย์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2559เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ หรือทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ EMS)ส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ 2 ถนนบ้านล่าง-ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองจังหวัดตราด หรือส่งทาง E-Mail: dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ 0-39512-580 ต่อ 11 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์จุดพักรถบนเส้นทางสาย R๑๐ (Road of Paradise) เชื่อมโยงจังหวัดตราดกับจังหวัด บนเส้นทาง R๑๐ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจ สามารถวิจารย์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ หรือทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ EMS)ส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ ๒ ถนนบ้านล่าง-ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองจังหวัดตราด หรือส่งทาง E-Mail: dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ ๐๓๙-๕๑๒๕๘๐ ต่อ ๑๑  

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาสมิง ม.๑ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  ความยาว ๒๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจ สามารถวิจารย์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ หรือทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ EMS)ส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ ๒ ถนนบ้านล่าง-ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองจังหวัดตราด หรือส่งทาง E-Mail: dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ ๐๓๙-๕๑๒๕๘๐ ต่อ ๑๑ 


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๒ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด


ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๒ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ ๒ ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด ระหว่างวันที่  ๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙-๕๑๒๕๘๐ ,๐๓๙-๕๒๑๒๘๓ ต่อ ๑๑ ในวันและเวลาราชการ  


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงด่านพรมแดนถาวรบ้านหาดเล็กให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศการซื้อที่จัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดน่าน


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงด่านพรมแดนถาวรบ้านหาดเล็กให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 


 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงด่านพรมแนถาวรบ้านหาดเล็กให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจ สามารถวิจารย์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ 21- 24 มิถุนายน 2559 เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ หรือทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ 2 ถนนบ้านล่าง-ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองจังหวัดตราด หรือส่งทาง E-Mail: dpttrat@dpt.mail.go.thโดยระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ 0-39512-580 ต่อ 11


แนวทางการออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องกับผังเมืองตามประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อการลงทุนในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด


 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ ๒,๐๐๐บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่  ๑๑-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙


 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดตราดตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ ๘-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙


ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านนำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาจ้าง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปชั้น ๒ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ ๒ หมู่๕ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๔-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดด้วยวิธีประกวดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ ๔-๙มีนาคม ๒๕๕๙เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ(EMS) ส่งไปที่ สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ตราด ศูนย์รวมราชการแห่งที่๒ หมู่ ๕ ถ.บ้านล่าง-ดอนจวน ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด ๒๓๐๐๐หรือส่งทาง E-mail: dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามรถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ ๒-๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ(EMS) ส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ ๒ หมู่ ๕ ถนนบ้านล่าง-ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ หรือส่งทาง E-mail สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้


ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดวิธีการทางอิเเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดตราดตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ ๑-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ(EMS) ส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ ๒ หมู่ ๕ ถนนบ้านล่าง-ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ หรือส่งทาง E-mail สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้


กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตราด พ.ศ.๒๕๕๘


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณโรงเรียนวัดแหลมมะขาม (สาขาแหลมทองหลาง) ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ  2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2558


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณภายในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนวุฒิ ปวส. ๑๓,๘๐๐.-บาท ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดการสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๙๕๑๒๕๘๐,๐๓๙๕๒๑๒๘๓ ต่อ ๑๑


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณภายในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตราด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ ๒ หมู่ ๕ ถนนบ้านล่าง–ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ หรือ ส่งทาง E-mail สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 


ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณโรงเรียนวัดแหลมมะขาม(สาขาแหลมทองหลาง) ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

 

ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ (ระยะที่ ๑) จังหวัดเพชรบูรณ์   

 

ปิดประกาศ ๙๐ วัน กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด (แก้ไขเพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘     

๑. โปสเตอร์    

๒. ข่าว    

๓. ประกาศกรมฯ    

๔. ร่างกฎกระทรวงฯ    

๕. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขกฎกระทรวงฯ    

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง  

 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556   

 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อกำหนดในเรื่องน้ำมันและก๊าซ  

 

ฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนที่ 79 ก ลงวันที่ 10 กันยายน 2556   

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด

อ่านเพิ่มเติม...
 
โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดตราด ร่วมลงนามถวายอาลัย PDF พิมพ์ อีเมล

                วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  นายชาญวิทย์  สิริสุนทรานนนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ลงพื้นที่สำรวจวัชพืชและผักตบชวา PDF พิมพ์ อีเมล

 

 
          วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศการซื้อที่จัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ระยะที่ ๒) PDF พิมพ์ อีเมล

 ประกาศการซื้อที่จัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ระยะที่ ๒)

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 23

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณสะพานเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวบ้านแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2560 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณสะพานเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวบ้านแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจ สามารถวิจารย์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2560โดยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ หรือทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ EMS)ส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ 2 ถ.บ้านล่าง-ดอนจวน ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด หรือส่งทาง E- Mail: dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ 0-39512-580 ต่อ 11  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาสมิง ม.๑ ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด ความยาว ๒๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างฟื้นฟูและบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์จุดพักรถบนเส้นทางสาย R๑๐ (Road of Paradise) เชื่อมโยงจังหวัดตราดกับจังหวัดบนเส้นทาง R๑๐ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกวดราคาจ้างฟื้นฟูและบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวัน ๑๕-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์จุดพักรถบนเส้นทางสาย R๑๐ (Road of Paradise) เชื่อมโยงจังหวัดตราดกับจังหวัด บนเส้นทาง R๑๐ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวัน ๑๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาสมิง ม.๑ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ความยาว ๒๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวัน ๑๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  

สอบราคาจ้างแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๒ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ ๒ หมู่ ๕  ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฟื้นฟูและบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจ สามารถวิจารย์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2559เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ หรือทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ EMS)ส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ 2 ถนนบ้านล่าง-ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองจังหวัดตราด หรือส่งทาง E-Mail: dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ 0-39512-580 ต่อ 11

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์จุดพักรถบนเส้นทางสาย R๑๐ (Road of Paradise) เชื่อมโยงจังหวัดตราดกับจังหวัด บนเส้นทาง R๑๐ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจ สามารถวิจารย์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ หรือทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ EMS)ส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ ๒ ถนนบ้านล่าง-ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองจังหวัดตราด หรือส่งทาง E-Mail: dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ ๐๓๙-๕๑๒๕๘๐ ต่อ ๑๑ 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาสมิง ม.๑ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  ความยาว ๒๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจ สามารถวิจารย์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ หรือทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ EMS)ส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ ๒ ถนนบ้านล่าง-ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองจังหวัดตราด หรือส่งทาง E-Mail: dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ ๐๓๙-๕๑๒๕๘๐ ต่อ ๑๑

ระกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๒ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๒ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ ๒ ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด ระหว่างวันที่  ๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙-๕๑๒๕๘๐ ,๐๓๙-๕๒๑๒๘๓ ต่อ ๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงด่านพรมแดนถาวรบ้านหาดเล็กให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการซื้อที่จัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดน่าน

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงด่านพรมแดนถาวรบ้านหาดเล็กให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงด่านพรมแดนถาวรบ้านหาดเล็กให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจ สามารถวิจารย์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ 21- 24 มิถุนายน 2559 เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ หรือทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ 2 ถนนบ้านล่าง-ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด หรือส่งทาง E-mail: dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ-ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ 0-39512-580 ต่อ 11

แนวทางการออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องกับผังเมืองตามประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อการลงทุนในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ ๒,๐๐๐บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่  ๑๑-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดตราดตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ ๘-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านนำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาจ้าง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปชั้น ๒ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ ๒ หมู่๕ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๔-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ 

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดด้วยวิธีประกวดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ ๔-๙มีนาคม ๒๕๕๙เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ(EMS) ส่งไปที่ สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ตราด ศูนย์รวมราชการแห่งที่๒ หมู่ ๕ ถ.บ้านล่าง-ดอนจวน ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด ๒๓๐๐๐หรือส่งทาง E-mail: dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามรถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างฯ ระหว่างวันที่ ๒-๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ(EMS) ส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ศูนย์รวมราชการแห่งที่ ๒ หมู่ ๕ ถนนบ้านล่าง-ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ หรือส่งทาง E-mail สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด dpttrat@dpt.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้


        
        
 license by www.dpt.go.th

 

 

 

 นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด

 


  
      
      
      
      
      
      
      
      

เวลา ณ ขณะนี้

Ulti Clocks content

วันนี้

March 2017
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

ผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้69
mod_vvisit_counterเมื่อวาน116
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้69
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1112
mod_vvisit_counterเดือนนี้3613
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2496
mod_vvisit_counterทั้งหมด97758