ความเป็นมาของโครงการ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ เป็นการถ่ายทอดนโยบายจากผังประเทศและผังภาคลงสู่พื้นที่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางทางการค้าและประตูการค้าระหว่างไทยกับลาว และกัมพูชา นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในจังหวัดศรีสะเกษและยโสธร และแหล่งเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอำนาจเจริญ จากประวัติความเป็นมาในการตั้งถิ่นฐานและวัฒนธรรมประเพณีอันยาวนาน จึงมีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ เช่น ภาพเขียนประวัติศาสตร์ผาแต้ม, ปราสาทเขาพระวิหาร และมีประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ส่งผลให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญของ พื้นที่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ และมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับพื้นที่ยุทธศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) โดยจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชา มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การบริการ โดยมีด่านการค้าชายแดนที่สำคัญ คือ ด่านช่องเม็ก-วังเต่า และด่านช่องสะงำ-อัลลองเวง ตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS), ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS), ความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต (Emerald Triangle) และการเชื่อมโยงการขนส่งสู่ชายฝั่งทะเลในประเทศเวียดนาม ซึ่งสามารถพัฒนาให้พื้นที่กลุ่มจังหวัดเป็นฐานเศรษฐกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยั่งยืน มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแหล่งสร้างงาน เกิดการอนุรักษ์มรดกอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวางผังอนุภาคด้วยระบบสารสนเทศ ได้แก่ กายภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชากร สังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบเมืองและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ นโยบายและโครงการพัฒนาในพื้นที่ เป็นต้น ที่จะนำไปสู่การบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกด้าน เพื่อการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเทคนิคในการวิเคราะห์จะบ่งชี้ถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ (MIS) จัดทำเป็นประเภทและรายการข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปฐานข้อมูล Geodatabase สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ด้านต่างๆ โดยออกมาในรูปของการประมวลผลสร้างเป็นชั้นข้อมูล ตาราง การแสดงผลข้อมูล การกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างชั้นข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างสะดวกและนำมาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ ต่อไป