ขอบเขตการศึกษา

1
ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ผังนโยบายและผังกลยุทธ์จากผังประเทศและผังภาค รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
2
กำหนดลักษณะ องค์ประกอบ และรูปแบบของการวางผังอนุภาค เพื่อให้เข้าใจการใช้ประโยชน์ของการจัดทำฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง

3

 

กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประเภท รายการข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยการจัดทำแบบจำลองข้อมูล (Model) และวิธีการ Sieve Analysis รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมาะสม

4

 

ออกแบบระบบฐานข้อมูลการวางผังอนุภาค ที่ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ซึ่งต้องครอบคลุมการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้า จัดเก็บ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ฐานข้อมูลการวางผังอนุภาคต้องสอดคล้องและสามารถประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูลผังประเทศ ผังภาค และผังระดับอื่น ๆ

5

 

 

จัดทำฐานข้อมูล ด้วยการสำรวจ จัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังอนุภาค จากข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ โดยแปลงลงสู่ระบบฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งานในขั้นตอนต่อไป ฐานข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชากร สังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ระบบเมืองและชุมชน พื้นที่เสี่ยงภัย โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และพลังงาน เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลที่จัดทำต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัยล่าสุด รวมถึงข้อมูลในอดีตในปีย้อนหลังต้องไม่ต่ำกว่า 10 ปี

6

 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขา สถานการณ์ในอดีตและปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต ของข้อมูลรายสาขาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร เมือง ชนบท การใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

7

 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และบูรณาการผลการวิเคราะห์ลงสู่พื้นที่กายภาพ โดยวิธีการ Sieve Analysis และวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถระบุถึงปัญหา ข้อจำกัด ศักยภาพ และทิศทางการพัฒนา รวมถึงกำหนดบทบาทและหน้าที่ โดยต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม ของชุดแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
     
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา  
1

 

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู และหนองคาย รวมถึงพื้นที่เขตอิทธิพลที่เกี่ยวเนื่องในระดับกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ที่เชื่อมโยงตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  
2
พื้นที่วางผังครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตการปกครองของพื้นที่กลุ่มจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ  
โหลดแผนที่