ดาวน์โหลดแผนที่ท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
บริการดาวน์โหลดข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม และแผนที่ แผนผัง ท้ายกฎกระทรวง
ใส่ชื่อผังเมืองรวม:  
เลือกจังหวัด: