ที่อยู่
                           สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
                       ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชั้น 3)
                       ถนนประชานิมิตร
                       อำเภอเมือง
                       จังหวัดอุตรดิตถ์

                   เว็บไซต์   :   http://pvnweb.dpt.go.th/province/north/uttaradit/

                   E-mail   :   uttaradit@dpt.go.th