กรอกข้อมูลเพื่อแจ้งเบาะแสการพบเห็นอาคารหรือโรงมหรสพไม่ปลอดภัย
Please fill in the form to report the information of the Risk Assessment Report
ข้อมูลผู้แจ้ง
Reporter information
 
ชื่อ - สกุล
Full name
อาชีพ
Occupation
โทรศัพท์
Phone number
 
E-mail Address
ข้อมูลอาคารหรือโรงมหรสพที่ไม่ปลอดภัย
Risk Assessment Report information
 
ชื่ออาคาร
Building name
ที่ตั้ง เลขที่
Location
 
ถนน
Street
 
ตำบล
District
 
อำเภอ
District
 
จังหวัด
Province
รายละเอียดลักษณะความไม่ปลอดภัยของอาคารที่พบเห็น / มีเบาะแส
Details of the Risk Assessment Report condition