การบรรยายโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์ดำรงธรรม
 
                    1.การบริการที่เป็นเลิศ โดย คุณวรทัศนีย์ วงศ์แก่นสาร
                    2.จิตวิทยาการจัดการผู้ชุมนุมประท้วง โดย นางวัลลี ธรรมโกสิทธิ์
                    3.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองของไทย โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ
                    4. สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดย นายจาดุร อภิชาตบุตร
                    5. ประสบการณ์ของนักปกครองในการเจรจาต่อรองฯ โดย นายประชา เตรัตน์
                    6. การบริหารความขัดแย้งและการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี โดย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ
                    7. ทักษะการเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย และการประนอมข้อพิพาท โดย นายโชคชัย สิทธิผลกุล