กติกาการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
          1) ผู้ร้องเรียนต้องใช้ชื่อและนามสกุลจริง หากไม่ระบุชื่อและนามสกุลจริงจะไม่รับไว้พิจารณา เว้นแต่ได้ระบุสถานที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และ
          2) เรื่องร้องเรียนต้องระบุพยานหลักฐาน สภาพแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนพยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น หรืออย่างน้อยที่สุดต้องระบุได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำการใด ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร จึงจะรับไว้พิจารณา
          * กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นความจริง
Rules to file your complaint via Fair Justice Center, Department of Public Works and Town Planning
           1) Appellant has to use real full name. If you do not use real name, we cannot accept your complaint except that we can identify your address or phone number that is reachable
          2) Appellant has to describe correct details, evidence, witness and clear situation occured. At least, appellant has to be able to identify what, where, when and how the incident has happened
          * The complaint information has to be complete and valid
   ส่วนที่ 1
   ข้อมูลผู้ร้องเรียน
   Appellant Information
   วัน/เดือน/ปี ที่ร้องเรียน วันที่ 
   ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน *
   Sender full name
   เลขประจำตัวประชาชน
   ID-Card Number
   อายุ
   Age
  ปี
   เพศ
   Gender
 
ชาย หญิง
   อาชีพ
   Occupationn
   เบอร์โทรศัพท์ *
   Phone number
   โทรสาร *
   Fax number
   อีเมล์ *
   Email address
   สถานที่ติดต่อ / แจ้งผล *
   Contact Address
  บ้านเลขที่    ซอย/ตรอก  

  ตำบล    อำเภอ  

  จังหวัด  

   ส่วนที่ 2
   ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน/ถูกกล่าวหา
   Accused person Information
   ชื่อ-สกุล (ผู้ถูกร้องเรียน/ถูกกล่าวหา) *
   Accused person full name
   ตำแหน่ง *
   Position
   ระดับ *
   Rank
   สังกัดหน่วยงาน *
   Division/ Office
   (ในกรมโยธาธิการและผังเมือง)
   (in Department of Public Works and Town Planning)
   เรื่องที่ร้องเรียน/ข้อกล่าวหา *
   Complaint Topic
   เหตุแห่งการร้องเรียน/พฤติการณ์/
   รายละเอียดข้อร้องเรียน/ข้อกล่าวหา *
   Complaint Details
   (บรรยายสรุปว่าผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำการใด ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร)
   (describe the action the accused person did, when and how)
   พยานหลักฐาน
   Evidence
   - พยานบุคคล (ชื่อ-สกุล-ที่อยู่)
   - พยานเอกสาร (เลขที่ใบเสร็จ/เอกสารแบบอื่นๆ ที่อ้างอิงได้)
  
      เพื่อประโยชน์ของท่าน ขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อความสะดวกในการจัดตอบข้อมูลหรือการประสานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
For your rights and benefits, please provide as much details as for your convenience to receive our feedback or other coordinating contacts.