หากท่านมีทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
        สามารถร้องเรียนมายัง "ศูนย์ดำรงธรรม" กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ทางช่องทางดังนี้ "ศูนย์ดำรงธรรม" กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ทางช่องทางดังนี้ "ศูนย์ดำรงธรรม" กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ทางช่องทางดังนี้
                    1. ทางโทรศัพท์  หมายเลข 0-2299-4311,0-2299-4056
                    2. ทางโทรสาร   หมายเลข 0-2619-6520,0-273-0886 (คลิกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนฯ)
                    3. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง (คลิกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนฯ)
                              " ศูนย์ดำรงธรรม"
                              กรมโยธาธิการและผังเมือง
                              เลขที่ 218/1 ถนนพระราม 6
                              แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                              กรุงเทพ 10400
                    4. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  คลิกที่นี่  "
                    5. บัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย ประจำหน่วยงาน คลิกที่นี่  "

        อนึ่ง มีผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม (สัญลักษณ์สีต่าง ๆ ในผังเมืองรวม) ของเมืองต่าง ๆ ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรม จำนวนมาก

        กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ได้จัดช่องทางเพิ่มเติม เพื่อการให้บริการประชาชนติดต่อสอบถาม เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเป็นการเฉพาะแล้วดังนี้

        1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2201-8281,0-2201-8288
        2. ทางโทรสาร หมายเลข 0-2643-1719

If you find unfair or inappropriate matters as well as bad service from government officers of Department of Public Works and Town Planning, you can file your complaint to "Fair Justice Center", Department of Public Works and Town Planning
         1. Phone number 0-2299-4311,0-2299-4056
         2. Fax number 0-2619-6520,0-273-0886 (click for comment form)
         3. Mailing to (click for comment form)
                  "Fair Justice Center"
                  Department of Public Works and Town Planning
                  218/1 Rama 6 Road,
                  Samsennai, Phyathai,
                  Bangkok 10400
         4. Email "click here"
Since there are many contacts requesting for details of land use in the overall town planning district (color codes of various towns) through Fair Justice Center, Department of Public Works and Town Planning would like to add more servicing channels as follows,
         1. Phone number 0-2201-8281,0-2201-8288
         2. Fax number 0-2643-1719