แบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ สำรวจ ออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร
  Request form for building electrical systems service


 * ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
 * mandatory field to be completed
ข้อมูลผู้แจ้ง
Request person information
ชื่อ *
First Name
นามสกุล *
Last Name
เลขที่บัตรประชาชน *
Identification Number
email address

ข้อมูลหน่วยงาน
Section information
ชื่อหน่วยงาน *
Section / Unit Name
สังกัดหน่วยงาน
กรม กระทรวง มหาวิทยาลัย ฯลฯ
Department
(Department, University, etc.)
ที่ตั้ง *
Location
โทรศัพท์ *
Phone number
โทรสาร
Fax number

ข้อมูลอาคาร
Building information
ชื่ออาคาร *
Building Name
ประเภทอาคาร *
เช่น อาคารสำนักงาน อาคารเรียน หอประชุม ฯลฯ
Building Type
(Office building, Learning building, Conference Hall, etc.)
จำนวนชั้น *
Number of floors
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
Area size (sq.m)