แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ปีงบประมาณ 2557

ชื่อผู้รับริการ

ที่อยู่
   โทรศัพท์  

ขอรับริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)

(ขอความอนุเคราะห์กรอกชื่อ/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ ให้ครบถ้วนชัดเจน)

เพศ       ชาย      หญิง
อายุ       ต่ำกว่า 20 ปี      20-30 ปี      31-40 ปี      41-50 ปี      50 ปีขี้นไป
การศึกษา       ต่ำกว่าปริญญาตรี      ปริญญาตรี      สูงปริญญาตรี
อาชีพ       พนักงานบริษัท      รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ      อบจ./เทศบาล/อบต.      อื่น ๆ

1. ท่านได้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการโดยผ่านช่องทางใด
ทางเว็บไซต์      ทางโทรศัพท์      ทางไปรษณีย์      ติดต่อด้วยตนเอง      อื่น ๆ

2. ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทางเว็บไซต์      โปสเตอร์      แผ่นพับ      บอร์ดประชาสัมพันธ์      วารสารกรม      อื่น ๆ

3. ความถี่ในการใช้บริการ
ครั้งนี้ครั้งแรก     1-2 ครั้ง/สัปดาห์     3-4 ครั้ง/สัปดาห์     5-6 ครั้ง/สัปดาห์     7-8 ครั้ง/สัปดาห์     มากกว่า 8 ครั้ง/สัปดาห์

4. ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 9 ที่ท่านต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อหารือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร            คำวินิจฉัยอุทรณ์ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
ข้อหารือพ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518                การจัดรูปที่ดิน
นโยบายและการตีความ                                    แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน                  สรุปหน้าที่การดำเนินงานตามภารกิจ
มติคณะกรรมการผังเมือง                                  มติคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา                         สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน

5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่างๆ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
 

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 • ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 • 1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
  2 ความสุภาพ กริยามารยาท ของเจ้าหน้าที่
  3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
  4 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต
  5 การให้ข้อมูลและการตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
 • ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
 • 6 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
  7. จำนวนทางเลือกของช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
  8. มีความเสมอภาคในการให้บริการ
  9. ความสะดวกในการใช้ช่องทางต่างๆ
  10. ระยะเวลาในการบริการมีความเหมาะสม
 • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
 • 11. มีป้ายบอกสถานที่ตั้งศูนย์
  12. สถานที่ตั้งศูนย์มีความสะดวก สะอาดเป็นระเบียบ เหมาะสม
  13. วิธีการสืบค้น มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้
  14. การจัดหมวดหมู่ การแสดง หรือการนำเสนอข้อมูล
  15. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
 • ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
 • 16. ข้อมูลมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการ คุ้มค่า
  17. ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัยและคุ้มประโยชน์
  6. จุดเด่นของการให้บริการ
  7. จุดที่ควรปรับปรุง
  8. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ

  **หมายเหตุ** กรุณากรอกข้อูลให้ครบทุกช่อง หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย " - "

  กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้