คำแนะนำก่อนการกรอกแบบคำร้องเพื่อยื่นทางระบบอินเทอร์เน็ต

            1. "ผู้มีส่วนได้เสีย" หมายความว่า
                1.1 ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินนั้น หรือประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดินนั้น หรือเป็นผู้มีสิทธิทั้งหลาย
อันเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวม
                1.2 บุคคลอื่นใดที่แสดงได้ว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
            ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับมอบหมายจากบุคคลตาม (1.1) และ (1.2)
            2. "คำร้องขอ" หมายความว่า หนังสือของผู้มีส่วนได้เสียที่มีถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นร้องขอให้แก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม ภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กำหนดไว้
            3. การเขียนคำร้องต้องระบุประเด็นคำร้องให้ชัดเจนว่ามีความประสงค์ประการใด เพราะเหตุใด ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการแห่งท้องถิ่น และเกี่ยวข้องหรือประเด็นสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาของท้องถิ่นที่จะวางผังเมืองรวมเท่านั้น
            4. ให้ใช้แบบคำร้อง 1 ชุด ต่อ ประเด็นคำร้อง 1 เรื่อง
            5. วันครบกำหนดยื่นคำร้อง คือ วันที่ที่ระบุในใบประกาศของกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายการประกอบผัง ผังเมืองรวม (ระบบจะปิดรับคำร้องเมื่อครบกำหนดวันยื่นคำร้อง)
            6. การจัดส่งหลักฐาน เอกสารประกอบคำร้อง
                6.1 ช่องทางการจัดส่งหลักฐาน / เอกสารประกอบคำร้อง
                      ให้จัดส่งหลักฐาน และเอกสารประกอบคำร้องได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
                      (1) จัดส่งด้วยตนเอง จะยึดถือการลงวันที่รับของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ
                      (2) จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น และจะยึดถือวันที่ส่งจากไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ
                6.2 วันครบกำหนดการจัดส่งหลักฐาน / เอกสารประกอบคำร้อง
                      คือ วันเดียวกับวันครบกำหนดยื่นคำร้อง
                6.3 สถานที่จัดส่งหลักฐาน / เอกสารประกอบคำร้อง ให้ส่งถึง
                      สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (ใส่ชื่อจังหวัดที่ผังเมืองที่ร้องตั้งอยู่)
                      ที่อยู่ (สืบค้นได้จากhttps://dpt.go.th/th/dpt-administration/provincial-administration.html)
            7. การยื่นแบบคำร้องทางระบบอินเทอร์เน็ตจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ร้องหรือผู้มีอำนาจ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้รับมอบอำนาจ ได้จัดส่งหลักฐาน / เอกสารประกอบคำร้อง ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องตัวจริง ให้แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ อย่างครบถ้วนถูกต้อง และภายในเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

............................................................................................................................................................................................