::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารนอกเขตควบคุมอาคาร  (อ่าน 3813 ครั้ง)
ยศธพล

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารนอกเขตควบคุมอาคาร
« เมื่อ: Friday, March 12, 2010 , 12:46:39 PM »

อยากรบกวนสอบถามว่าเขต อบต.นาสีนวล อ.เมืองจังหวัดมุกดาหารได้ประกาศเป็นเขตควบคุมอาคารหรือไม่ ถ้าไม่ผู้ที่จะก่อสร้างอาคารในพื้นที่นั้นต้องดำเนินการอย่างใดก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง
กกท.

Re: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารนอกเขตควบคุมอาคาร
« ตอบ #1 เมื่อ: Friday, March 12, 2010 , 1:20:59 PM »

คำตอบ

๑. ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับใช้ในเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้
๑.๑ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๙
๑.๒ เขตเทศบาลตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๔
๑.๓ เขตเทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔
และตามมาตรา ๒ วรรคสอง ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติความไว้ ดังนี้

“สำหรับเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองหรือเขตท้องที่ที่ได้เคยประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตขอบผังเมืองรวม นั้น โดยไม่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา”

ดังนั้นพื้นที่ในเขตจังหวัดที่เข้าข่ายตามความในมาตรา ๒ วรรคสอง ก็จะต้องเป็นพื้นที่บังคับใช้กฎหมายด้วย

๒. สำหรับเขตพื้นที่ในจังหวัดที่ยังไม่ประกาศเป็นเขตควบคุมอาคาร นั้น อาคารประเภทที่เข้าข่ายตามมาตรา ๒ วรรคสาม ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จะต้องใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับใช้ด้วย ซึ่งมาตรา ๒ วรรคสาม บัญญัติความไว้ ดังนี้

“สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไม่ว่าท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ก็ตาม”

หากเป็นอาคารประเภทอื่นเจ้าของอาคารก็สามารถดำเนินการก่อสร้างได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ฯ เนื่องจากกฎหมายยังไม่มีผลใช้บังคับ
  ขึ้นบน
  ตอบ