::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: การออกหนังสือรับรองอาคาร  (อ่าน 9650 ครั้ง)
เทศบาลตำบล

การออกหนังสือรับรองอาคาร
« เมื่อ: Friday, March 12, 2010 , 3:56:34 PM »

ด้วยมีประชาชนมาร้องขอให้เทศบาลออกเอกสารหนังสือรับรองอาคาร เป็นอาคารพาณิชย์สร้างไปแล้วสิบปีที่แล้ว และได้บ้านเลขที่ไปแล้ว และได้นำเอาใบอนุญาตเดิมมายื่นประกอบ พร้อมเอกสารอื่นๆ เช่น บัตรปปช. ทะเบียนบ้าน พร้อมยื่นยันว่าตนเองเป็นเจ้าของ กรณีดังกล่าว ถ้าพิจารณาแล้วใบอนุญาตนั้นหมดสภาพอายุไปแล้วเมื่อตรวจดูในใบอนุญาตผู้ร้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต และเจ้าของที่ดินไม่ใช่หรือตรงกับผู้ขอใบอนุญาตเดิม แต่ข้อมูลที่นำมายื่นใหม่เพื่อขอเอกสารรับรอง โฉนดที่มายื่นใหม่นี้เป็นของเขาแล้ว
ประเด็น 1 เทศบาลมีแนวทางอย่างไรที่ออกหนังสือรับรองให้ได้ไหม
2 ออกตามจริงที่ปรากฎหรือล้อตามใบอนุญาตเดิม
3 กรณีนี้ข้อเท็จที่ปปช.ต้องการคือให้เทศบาลออกหนังสือรับรองว่า เขาเป็นเจ้าของอาคาร.ชนดิ ......ขนาด......บ้านเลขที่ .......และเป็นเจ้าของที่ดินบนโฉนดที่ดินเลขที่.............ในเขตพื้นที่เทศบาล....ทั้งนี้เพื่อนำไปยื่นต่อธนาคาร....

4 เทศบาลต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไร และทำอย่างไร
กกท.

Re: การออกหนังสือรับรองอาคาร
« ตอบ #1 เมื่อ: Friday, March 12, 2010 , 9:10:11 PM »

กรณีการขอหนังสือรับการก่อสร้างอาคาร แบบ ข.6

1.ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ใช้หลักฐานและเอกสารประกอบ
ดังต่อไปนี้

1.1 ยื่นคำขอตามใบอนุญาตแบบ ข.6
1.2 สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือเป็นผู้ครอบครองอาคาร
1.3 หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร
(กรณีที่ผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ยื่นคำขอ)
1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
1.5 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการ
(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
1.6 สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารหรือใบ
อนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารตามข้อ 1แล้วแต่กรณี
1.7 หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมการ.......................อาคาร
เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต
1.8 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

2.สำหรับแบบฟอร์ม แบบ ข.6 นั้น ท่านสามารถdownloadได้ที่ www.dpt.go.th/
ที่เมนูเอกสารติดต่อราชการ ซึ่งได้รวบรวมแบบฟอร์มตามกฎกระทรวงฉบับที่ 8(พ.ศ.2528)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การปฎิบัติงานของท่านและนอกจากนี้ ท่านยังสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นๆที่เป็นประโยชน์ ได้ที่เมนูกฎหมายโดยต่อไป


เจ้าหน้าที่กองช่าง

Re: การออกหนังสือรับรองอาคาร
« ตอบ #2 เมื่อ: Monday, November 4, 2013 , 1:35:03 PM »

แล้วในการขอรับรองอาคารได้นั้น อาคารต้องก่อสร้างแล้วเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ หรือ ระยะเวลาในการก่อสร้างไปแล้วกี่วันถึงจะขอรับรองอาคารได้ค่ะ ขอคำตอบด้วยค่ะเนื่องจากไม่มีใครช่วยตอบปัญหานี้ได้ ตอนนี้เอกสารคำร้องของประชาชนมีเรื่องเกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้อนุญาตไปแล้วค่ะ
  ขึ้นบน
  ตอบ