::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: การขออนุญาตโรงงาน  (อ่าน 1148 ครั้ง)
อันดามัน

การขออนุญาตโรงงาน
« เมื่อ: Thursday, March 18, 2010 , 9:01:56 AM »

ขออนุญาตทำโรงงานยางแผ่นรมควัน โดยใช้เครื่งจักร 3 แรงม้า และแรงม้าเปรียบเทียบจากเตาอบ รวมกันไม่ถึง 5 แรงม้า ต้องมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมลงลายมือชื่อในแบบแปลนหรือไม่ครับ
กกท.

Re: การขออนุญาตโรงงาน
« ตอบ #1 เมื่อ: Thursday, March 18, 2010 , 10:39:15 AM »

ตามมาตรา 26 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดไว้ดังนี้

" มาตรา 26 ในกรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่ ขออนุญาตนั้นมีลักษณะหรือ อยู่ในประเภทที่ได้กำหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพวิศวกรรมหรือเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถ้าวิศวกรหรือสถาปนิกผู้รับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไว้ในคำขอมิได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่ กรณี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธไม่รับพิจารณาคำขอนั้น "

ดังนั้นหากอาคารตามข้อมูลที่ท่านแจ้งมานั้นมีลักษณะเข้าข่ายตามมาตรา 26 ฯก็ต้องจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานโดยต่อไป


โดยทั้งนี้ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 คือ กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550

"ข้อ 4 ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา มีดังต่อไปนี้

(1) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือโครงสร้างของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรืออาคารที่มีช่วงคานตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป
(2) อาคารสาธารณะทุกขนาด
(3) คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น หรือยุ้งฉางที่มีความจุตั้งแต่ 100 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
(4) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง หรือศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูปหรือเจดีย์ที่มี
ความสูงตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป
(5) โครงสร้างสะพานที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อช่วงใดช่วงหนึ่งยาวตั้งแต่ 10 เมตร
ขึ้นไป
(6) ท่าเทียบเรือหรืออู่เรือสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ 50 เมตริกตันขึ้นไป
(7) ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จทุกชนิดที่มีความยาว
ตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป
(8) เสาเข็มคอนกรีตที่มีความยาวตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป หรือที่รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย
ตั้งแต่ 3 เมตริกตันขึ้นไป
(9) งานเสริมความมั่นคงของฐานรากทุกขนาด
(10) นั่งร้านหรือค้ำยันชั่วคราวที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป
(11) แบบหล่อคอนกรีตสำหรับเสาที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตร หรือคานที่มีช่วงคานตั้งแต่
5 เมตรขึ้นไป
(12) โครงสร้างใต้ดิน สิ่งก่อสร้างชั่วคราว กำแพงกันดิน คันดินป้องกันน้ำ หรือคลองส่งน้ำ
ที่มีความสูงหรือความลึกตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป
(13) โครงสร้างของระบบขนส่งสาธารณะ ทางรถสาธารณะ หรือทางวิ่งสนามบินทุกขนาด
(14) ทางรถไฟ ทางรถรางสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางวิ่งสนามบินทุกขนาด
(15) เขื่อน ฝาย อุโมงค์ ท่อระบายน้ำ หรือระบบชลประทานที่มีความสูงตั้งแต่ 1.50 เมตร
ขึ้นไป หรือมีความจุตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือที่มีอัตราการไหลของน้ำตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาทีขึ้นไป
(16) โครงสร้างที่มีการกักของไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน อุโมงค์ส่งน้ำ หรือสระว่ายน้ำ
ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
(17) ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือช่องระบายน้ำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.80 เมตรขึ้นไป
หรือพื้นที่หน้าตัดตั้งแต่ 0.50 ตารางเมตรขึ้นไปและมีโครงสร้างรองรับ หรือมีความยาวตั้งแต่
100 เมตรขึ้นไป
(18) ระบบชลประทานที่มีพื้นที่ชลประทานตั้งแต่ 500ไร่ต่อโครงการขึ้นไป
(19) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไปและมี
ความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีพื้นที่
ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไปที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา ดาดฟ้า หรือกันสาด หรือที่ติดกับส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของอาคาร
(20) อัฒจันทร์ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(21) โครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งหรือติดตั้งอุปกรณ์รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีความสูง
จากระดับฐานของโครงสร้างตั้งแต่ 25 เมตรขึ้นไป หรือที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 200 กิโลกรัมขึ้นไป "

กกท.

Re: การขออนุญาตโรงงาน
« ตอบ #2 เมื่อ: Thursday, March 18, 2010 , 11:14:26 AM »

เพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดข้อกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมนั้น ท่านสามารถสืบค้นได้ที่เมนูกฎหมาย เวปไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th/หรือที่http://www.coe.or.th/ เมนูกฎหมายและจรรยาบรรณ และติดต่อสอบถามได้ที่ สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695  ขึ้นบน
  ตอบ