::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: พรบ.ควบคุมอาคาร  (อ่าน 21323 ครั้ง)
พูนศุข

พรบ.ควบคุมอาคาร
« เมื่อ: Tuesday, June 1, 2010 , 11:35:47 AM »

1. หอพักที่ไม่เป็นไปตามพรบ.หอพัก จัดเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมใช่หรือไม่?
2. ส่วนท้องถิ่นจะสามารถออกข้อกำหนดให้สร้างอาคารหอพักที่เป็นหรือไม่เป็นตามพรบหอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวมอื่นๆ รวมทั้งอาคารชุด บนถนนที่มีความกว้างขนาดต่างๆ โดยกำหนดเป็นพื้นที่ของอาคาร หรือจำนวนห้องที่จะมีได้ในอาคารนั้นๆ เพื่อความเป็นระเบียบ ไม่ให้เกิดความแออัด ตวามปลอดภัยด้านการจราจรและปัญหาด้านเกิดอัคคีภัย ได้หรือไม่ ข้อกำหนดดังกล่าวถือว่าขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงหรือไม่?
3. ทำนองเดียวกัน ถ้าจะสามารถกำหนดให้อาคารเหล่านั้นมีพื้นที่จอดรถจำนวนกี่คัน ต่อจำนวนห้องกี่ห้อง สามารถทำได้หรือไม่ ถือว่าเป็นการขัดแย้ง กับกฎกระทรวง หรือเป็นการเพิ่มเติมจากกฎกระทรวง
4. ขอความกรุณาอธิบาย กฎกระทรวงฉบับที่7 ข้อ2(ซ) ที่เข้าใจคือ ถ้าอาคารขนาดใหญ่นั้นเป็นประเภทอาคารชุดก็ต้องมีที่จอดรถไม่น้อยกว่า1คันต่อ2ครอบครัว แต่ถ้าอาคารใหญ่นั้นเป็นประเภทอื่น ที่จอดรถก็เป็นไปตามข้อกำหนดของอาคารประเภทนั้นๆ ใช่หรือไม่
4. ที่ว่างนอกอาคารในกฎกระทรวงของอาคารอยู่อาศัย และอยู่อาศัยรวม ต้องไม่นัอยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ในข้อบัญญัติของกทม ระบุไว้เป็น 30 ใน 100 ส่วนของที่ดิน เช่นนี้ถือว่าขัดแย้งกับกฎกระทรวงหรือไม่
5. การกำหนดค่า FAR และค่า BCR สำหรับอาคาร ไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ถือว่าเป็นการขัด หรือแย้งกับกฎกระทรวงหรือไม่
กกท.

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #1 เมื่อ: Thursday, June 3, 2010 , 10:02:29 AM »

กำลังรวบรวมประเด็นคำตอบ ให้อยู่นะครับ
พูนศุข

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #2 เมื่อ: Thursday, June 3, 2010 , 3:26:18 PM »

ขอบคุณค่ะ รอคำตอบอยู่ค่ะ
กกท.

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #3 เมื่อ: Friday, June 4, 2010 , 10:39:26 AM »

1.ตามหนังสือที่ มท 0710/9058 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการควบคุมอาคารได้มีข้อวินิจฉัยในเรื่องหอพักเข้าลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมหรือไม่ ไว้ดังนี้

"พรบ หอพัก พ.ศ.2507 ได้นิยามคำว่า "หอพัก" หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พัก ซึ่งผู้พักหมายถึงผู้ซศึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาและเข้าอยู่ในหอพักโดยให้ทรัพย์สินตอบแทน ส่วนกฎกระทรวงฉบับที่ 55( พ.ศ.2543 )ฯได้นิยามคำว่า "อาคารอยู่อาศัยรวม" หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว ดังนั้นหอพักจึงไม่เข้าข่ายลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร"

หากจะพิจารณาว่าอาคารประเภทที่ไม่เข้าข่ายเป็นหอพักตาม พรบ.หอพัก พ.ศ.2507 เป็นอาคารประเภทอยู่อาศัยรวม
หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่าอาคารดังกล่าวเข้าข่ายตามนิยามของอาคารอยู่อาศัยรวมหรือไม่ ตามนิยามดังต่อไปนี้

"อาคารอยู่อาศัยรวม" หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว"

ซึ่งจะต้องพิจารณาจากรูปแบบการก่อสร้างแปลนการก่อสร้างลักษระกายภาพอื่นๆของอาคารประกอบด้วย โดยต่อไป

2-3.กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (ตามมาตรา 9 ถึง 10 ) หากมีข้อสงสัยว่าข้อบัญญัติดังกล่าวถือว่าขัดหรือแย้ง หรือไม่นั้น เพื่อความชัดเจนว่าจะขัดหรือจะแย้ง หรือไม่นั้น ท่านสามารถทำหนังสือขอหารือต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารโดยมีร่างหรือรายละเอียดของข้อบัญญัตินั้นๆ เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณา ต่อไป

"มาตรา 9 ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้วให้ราชการส่วนท้องถิ่นถือ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 10

ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อ บัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั้นได้ ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องนั้น ให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ กฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก และให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา 10 แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ

การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้ว โดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น

มาตรา 10 ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้วให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี อำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
(2) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีความจำ เป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (2) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุม อาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่น ตาม (2) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุ ผลให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย

ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ ถือว่าคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแล้ว และให้ราชการส่วนท้อง ถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้อง ถิ่นนั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง"

4.พิจารณาดังนี้ครับ ว่าถ้าอาคารหลังดังกล่าวเข้าข่ายเป็นหลายๆประเภท ก็ต้องดูเกณฑ์กำหนดว่า ที่จอดรถของข้อกำหนดใดๆ ที่มากกว่า หรือมากที่สุด นำมาใช้งาน

5.ปัจจุบันยังไม่มีข้อวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวแต่พิจารณา ว่าเป็นการกำหนดไปในทิศทางเดียวกัน

6.ถ้าข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติมจากกฎกระทรวงที่มีอยู่ก็ไม่ขัดหรือแย้ง แต่ถ้ากำหนดให้แตกต่างก็อาจเกิดการขัดหรือแย้งได้

7.ถ้ามีข้อสงสัยและประเด็นอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
พูนศุข

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #4 เมื่อ: Friday, June 4, 2010 , 11:59:17 AM »

ยังไม่เข้าใจคำตอบคำถามข้อ2 คือในพรบ ควบคุมอาคาร กำหนดแต่ความสูงของอาคาร ดังนั้นถ้าข้อบัญญัติท้องถิ่นจะกำหนดพื้นที่ของอาคาร และ/หรือจำนวนห้องพักซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในพรบ เช่นนี้ถือเป็นเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติม ไม่ใช่ข้อขัดแย้งกับพรบ.ใช่หรือไม่

ทำนองเดียวกันสำหรับคำถามข้อ3 ซึ่งในพรบมีจ้อกำหนดให้เฉพาะห้องชุดที่มีพื้นที่เกิน60ตารางเมตรเท่านั้นที่ต้องมีที่จอดรถ แต่ไม่มีข้อกำหนดสำหรับอาคารอยู่อาศัยรวมและหอพัก ผู้อยู่อาศัยในอาคารดังกล่าวจึงใช้ตรอกซอย และถนนเป็นที่จอดรถ ถ้าถนนนั้นๆกว้างพอก็ไม่ทำให้เกิดปัญหาการจราจร แต่สำหรับถนนที่มีช่องจราจรเพียงสองช่อง เป็นปัญหามากสำหรับผู้สัญจรไปมา ดังนั้นการกำหนดให้อาคารมี่ใช้ประโยชน์ดังกล่าวซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในพรบ. ต้องมีที่จอดรถ จำนวนกี่คันต่อกี่ห้องจึงน่าจะถือว่าเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เดิม ไม่ใช่เป็นข้อขัดแย้งได้หรือไม่

ทำนองเดียวกันสำหรับคำถามข้อ6 เพราะในกฎกระทรวงมีข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะห่างจากรั้ว ระยะถอยร่น แต่ไม่เคยมีการกำหนดค่า FAR BCR ไว้ก่อนในกฎกระทรวงฉบับใด จึงน่าจะถือเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติม ไม่ใช่ข้อขัดแย้ง ใช่หรือไม่

สุดท้ายคือคำตอบคำถามข้อ1 สรุปแล้วอาคารที่ใช้เป็นหอพักสำหรับบุคคลทั่วไป โดยแบ่งเป็นห้องๆ แต่ละห้องมีคนเช่าอาศัยหนึ่งคนหรือมากกว่า โดยที่ผู้เช่าอาศัยของแต่ละห้องอาจเป็นญาติพี่น้องกัน หรือไม่เคยรู้จักกันมาเลย เช่นนี้ถือว่าเป็นที่พักอาศัยรวมใช่หรือไม่ เพราะแต่ละห้องก็น่าจะเป็นแต่ละครอบครัว แม้จะมีคนเพียงคนเดียวก็คือหนึ่งครอบครัว

ขอบคุณมากสำหรับคำตอบที่ถือว่าค่อนข้างเร็ว โดยเฉพาะขอชมเชยที่แจ้งให้ทราบความคืบหน้าว่ากำลังรวบรวมคำตอบให้ เป็นการจัดการที่เยี่ยมมากที่ไม่ปล่อยให้ผู้ถามนั่งรอแล้วรอเล่า เช็คเข้ามาทีไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ
พูนศุข

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #5 เมื่อ: Sunday, June 6, 2010 , 3:53:03 PM »

ขอโทษนะคะ ผู้ตอบ กกห นี่ย่อมาจากอะไรคะ ขอทราบเป็นความรู้ค่ะ
webmaster

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #6 เมื่อ: Monday, June 7, 2010 , 1:33:45 PM »

กลุ่มงานกำกับและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กกท.) สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร(สนอ.)
พูนศุข

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #7 เมื่อ: Monday, June 7, 2010 , 3:22:06 PM »

ขอความกรุณา #4 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
พูนศุข

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #8 เมื่อ: Wednesday, June 9, 2010 , 3:13:18 PM »

ขอความกรุณาตอบ #4ที่ถามไปเมื่อ 4มิย.ด้วยค่ะ
กกท.

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #9 เมื่อ: Thursday, June 10, 2010 , 1:29:31 PM »

ขอแยกประเด็นคำตอบตามนี้นะครับ

1. สำหรับกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพิ่มเติมจากที่ไม่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หลักในการพิจารณาเบื้องต้นนั้นคือ ถ้ากำหนดเกณฑ์ที่น้อยกว่าที่มีกำหนดไว้ในกฎหมายหลัก นับเป็นขัดต่อกฎหมายหลัก แต่ถ้ามากกว่าเกณฑ์นั้น นับเป็นแย้ง และถ้าเป็นกรณีที่เพิ่มเติม จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหลายๆด้านเช่น ว่าเมื่อออกบังคับใช้แล้ว จะมีผลกระทบหรือริดรอนสิทธิของประชาชนผู้ใช้กฎหมายหลักเดิมอยู่หรือไม่ ? เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากข้อมูลข้อเท็จจริงอยู่หลายๆด้าน จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านในคณะกรรมการควบคุมอาคาร และเมื่อออกข้อบัญญัติมาแล้ว หากมีข้อกำหนดที่ก่อภาระหรือความยุ่งยากให้แก่ประชาชน เกินความจำเป็น หรือก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน รัฐมนตรี ก็มีอำนาจดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวเสียใหม่ได้ ตามมาตรา 10 ทวิฯ และเนื่องจากข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ท่านต้องการร่างและหารือ มีรายละเอียดและประเด็นที่คาบเกี่ยวกับกฎหมายหลายๆด้านเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายผังเมือง - กฎหมายควบคุมอาคาร ท่านสามารถทำเป็นหนังสือขอหารือ มาได้ที่สำนักงานควบคุมและตรวจสอบ อาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกำกับและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( กกท.) สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เบอร์โทรศัพท์ 02 299 4362-3 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ คอยให้คำปรึกษา ด้านกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน ให้บริการกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องปฎิบัติและใช้กฎหมายดังกล่าวอยู่

2.สำหรับค่า FAR ( Floor area ratio ) นั้นหมายถึง อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน เช่นมีที่ดินอยู่ 1,000 ตารางเมตร จะสามารถก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่รวมทุกชั้นได้เท่ากับ 1,000 ตารางเมตร คูณด้วยค่า FARที่กำหนดใช้บังคับตามกฎหมาย เช่นกำหนดไว้ 10 ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์คือ 1,000 X 10 ก่อสร้างมีพื้นที่รวมทุกชั้นได้ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร สำหรับค่า FAR นั้นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ( พ.ศ.2535 )ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 5 กำหนดไว้ดังนี้

" ข้อ 5 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารต้องมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 10 ต่อ 1
ในกรณีที่มีอาคารอื่นใดหรือจะมีการก่อสร้างอาคารอื่นใดในพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารเดียวกันกับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 10 ต่อ 1 ด้วย "

สำหรับค่า BCR ( Building Coverage Ratio) อัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร นั้น ไม่มีกำหนดไว้โดยตรงในกฎหมายควบคุมอาคาร

3.สำหรับข้อหารือเรื่องหอพักเข้าลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมหรือไม่นั้น เรื่องนี้ คณะกรรมการควบคุมอาคารได้เคยมีข้อวินิจฉัยว่า หอพักไม่เข้าลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตามหนังสือที่ มท 0710/9058 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 หากท่านมีความประสงค์จะได้สำเนารายละเอียดของหนังสือฉบับดังกล่าว รบกวนแจ้ง E-mail ของท่านด้วย จะได้นำส่งให้ต่อไปครับ
พูนศุข

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #10 เมื่อ: Friday, June 11, 2010 , 1:57:01 PM »

เผอิญระหว่างรอคำตอบ ได้พบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารที่ทางกรมฯรวบรวมไว้ และพบเอกสารของกรมฯที่มท ๐๗๑๐/๒๗๗๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง หารือนิยาม อาคารอยู่อาศัยรวม.. เลยไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นตามเอกสารที่ดิฉันอ้างถึงนี้ หรือตามที่ได้กรุณาแนะนำมาคะ
กกท.

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #11 เมื่อ: Monday, June 14, 2010 , 10:44:13 AM »

1.กรณีข้อหารือของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องหอพักเข้าลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมหรือไม่นั้น " คณะกรรมการควบคุมอาคารได้เคยมีข้อวินิจฉัยไว้ว่า "หอพักไม่เข้าลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายควบคุมอาคาร" ตามหนังสือที่ มท.0710/9058 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ส่วนกรณีข้อหารือเรื่องนิยามอาคารอยู่อาศัยรวมและการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร อ.6 ของ อบต.ศิลา จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดข้อหารือ ขอหารือในเรื่องที่ว่า จะพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างจากแบบที่ยื่นก่อสร้าง จะออกเป็น อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารหอพัก ?

2.ส่วนจะพิจารณาว่าหอพักเข้าลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมหรือไม่ พิจารณาตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตามหนังสือที่ มท.0710/9058 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 รายละเอียดและรูปแบบของหนังสือฉบับนี้ ต้องรบกวนคุณพูนศุขแจ้ง E-mail Addrass มาให้ด้วยนะครับ จะได้นำส่งให้ ต่อไป
พูนศุข

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #12 เมื่อ: Monday, June 14, 2010 , 11:09:15 AM »

pssriyotha@yahoo.ca ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
กกท

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #13 เมื่อ: Monday, June 14, 2010 , 3:57:32 PM »

ได้จัดส่งเอกสารตาม E-mailให้แล้ว นะครับ
กกท.

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #14 เมื่อ: Tuesday, June 15, 2010 , 11:14:45 AM »

รบกวนแจ้ง E-mail adrass มาให้ใหม่ด้วย ส่งไปแล้ว ส่งไม่ได้ครับ
พูนศุข

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #15 เมื่อ: Tuesday, June 15, 2010 , 2:12:39 PM »

pssriyotha@yahoo.ca ค่ะ
พูนศุข

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #16 เมื่อ: Tuesday, June 15, 2010 , 4:12:45 PM »

ได้รับเอกสารที่ส่งมาให้แล้ว ขอบคุณมากค่ะ
ต้น

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #17 เมื่อ: Wednesday, August 25, 2010 , 9:55:20 PM »

ขอเรียนถามท่านว่า
ถาม.1..หอพัก หรืออพาร์ทเมนต์ ที่มีความยาวอาคารเกิน 40 เมตร จะใช้กฏกระทรวง55 ข้อ49 ควบคุมได้หรือไม่
ถาม.2..หอพัก หรืออพาร์ทเมนต์ ต้องกำหนดที่จอดรถ หรือไม่ และอย่างไร
ถาม.3..ที่ดินจัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัย จะสร้างหอพัก หรืออพาร์ทเมนต์ ได้หรือไม่
ถาม.4..ตามข้อสัญญาซื้อขายที่ดินระบุว่า ...เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย...จะสามารถสร้างหอพัก หรืออพาร์ทเมนต์ได้หรือไม่ (หอพัก หรืออพาร์ทเมนต์ ก็เป็นที่อยู่อาศํย)
................................ขอบคุณ...........................................
25-8-2553
เด็กกาญจนบุรี

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #18 เมื่อ: Friday, July 12, 2013 , 2:55:12 PM »

มี่ดินขนาด 10.90 x 36.00 ม. ติดถนนกว้าง 4.00 ม. 2 ด้าน (ด้านหลัง 36.00 ม.และด้านซ้าย) ต้องการสร้างอาคาร 2 ชั้น โดยทำเป็นหอพักรายเดือน อยากทราบว่า จะต้องมีระยะร่นรอบอาคารทั้ง 4 ด้าน อย่างไรบ้าง ด้านซ้ายติดถนน/ด้านหลังติดถนน/ด้านขวาที่ดินมีเจ้าของ/ด้านหน้าเป็นที่ดินการรถไฟ(เช่าแล้ว สำหรับจอดรถ)
ดนัย

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #19 เมื่อ: Monday, May 30, 2016 , 4:13:36 PM »

: ตามหนังสือที่ มท 0710/9058 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 หากท่านมีความประสงค์จะได้สำเนารายละเอียดของหนังสือฉบับดังกล่าว รบกวนแจ้ง E-mail ของท่านด้วย จะได้นำส่งให้ต่อไปครับ :

danaibaga@gmail.com ขอด้วยครับ/ขอบคุณครับ
blurbleach

Re: พรบ.ควบคุมอาคาร
« ตอบ #20 เมื่อ: Tuesday, November 8, 2016 , 2:37:14 PM »

หอพักอาศัย 2 ชั้นเพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัยรวม เนื่องจากผมไปขออนุญาตก่อสร้างที่เทศบาลแห่งหนึ่งโดยมีวิศวกรโยธาเซ็นออกแบบและควบคุมงาน มีสถาปนิกเซ็นเรียบร้อยแต่ทางเทศบาลจะขอให้มีวิศวกรสิ่งแวดล้อมเซ็นด้วย ผมจึงอยากทราบว่าตามพรบ. ต้องมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมเซ็นมาด้วยรึป่าว
  ขึ้นบน
  ตอบ