::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่กับผังเมืองรวม ของเชียงใหม่ แตกต่างกันยังไง  (อ่าน 2716 ครั้ง)
mam

ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่กับผังเมืองรวม ของเชียงใหม่ แตกต่างกันยังไง
« เมื่อ: Thursday, February 2, 2012 , 3:58:57 PM »

อยากทราบว่าผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ที่แบ่งโซนสีเป็น สีชมพู ที่ดินประเภทชุมชน สีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ฯ กับ ผังเมืองรวม ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่แบ่งโซนสีเป็น สีเหลือง สีแดง สีส้ม ฯ มีความแตกต่างกันยังไง และควรใช้ผังไหนเป็นหลักค่ะ
นายอากร บัวคล้าย

Re: ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่กับผังเมืองรวม ของเชียงใหม่ แตกต่างกันยังไง
« ตอบ #1 เมื่อ: Friday, February 3, 2012 , 1:26:35 PM »

ความแตกต่างของผังมี ๒ ประเภท
๑) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ : พื้นที่วางผังจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบท (Rural Area) (ตำบล) ของจังหวัด โดยจะยกเว้น/กันเขตพื้นที่ บริเวณที่มีเจริญสูง หรือเป็นชุมชนเมืองสูงกว่าพื้นที่ อบต. ออก ซึ่งก็คือ บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่อยู่รอบ ๆ เขตเทศบาล ซึ่งจะเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต ๒๐ ปี พื้นที่ ยกเว้น/กันออก ตามที่กล่าวมา จะกำหนดเป็นสีชมภู ไว้ เพื่อวางและจัดทำในรายละเอียด ซึ่งก็คือ ผังเมืองรวม/ผังเมืองรวมชุมชน
๒) ผังเมืองรวมเมือง / ผังเมืองรวมชุมชน : เป็นการวางผังในรายละเอียดบนพื้นที่สีชมภู เนื่องจากพื้นที่สีชมภู เป็นพื้นที่ความเจริญสูงมีความเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การปกครองของอำเภอ มีความซับซ้อนของเมือง / ชุมชนในด้านต่าง ๆ มากกว่าพื้นที่ชนบท จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำผังให้มีรายละเอียด (Zonning สีเหลือง/สีแดง/สีส้ม/สีเขียวแก่/สีเขียวอ่อน/สีน้ำเงิน/สีเทา/สีเขียวมะกอก/สีน้ำตาล เป็นต้น) หลายประเภทเพื่อให้มีการควบคุม/ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และอื่น ๆ ที่เข้มงวดมากกว่าผังเมืองรวมจังหวัดฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพ หรือระดับความเจริญของเมือง รวมถึงลักษณะของพื้นที่

ควรใช้ผังไหนเป็นหลัก
ขึ้นอยู่กับว่าผู้เป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครองที่ดิน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างโดยชอบด้วยกฎหมาย (เอกชน) จะมีพื้นที่อยู่ในบริเวณใดซึ่งผู้เป็นเจ้าของฯ ตามที่กล่าวมาในวรรคแรกหากจะนำที่ดิน/อาคาร มาใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ ก็ควรต้องตรวจสอบในเบื้องต้น ๒ ประการ ว่า ขัด/ไม่ขัดต่อกฎหมายของแต่ละผัง คือ
(๑) ที่ดินฯ อยู่บริเวณใด และบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัด หรือผังเมืองรวม/ชุมชน หากตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแปลงที่ดินตั้งอยู่บริเวณใด (ผังใด) ก็ต้องใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคารให้เป็นไปตามกฎหมายของผังแต่ละประเภทที่กล่าวมา
(๒) เมื่อตรวจสอบตาม (๑) แล้ว เจ้าของที่ดินฯ ก็ต้องตรวจสอบกับกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องว่า ขัด/ไม่ขัดต่อกฎหมาย แล้วจึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไปได้
  ขึ้นบน
  ตอบ