::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความอนุเคราะห์สอบถามการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  (อ่าน 1010 ครั้ง)
ช่างจำเป็น

ขอความอนุเคราะห์สอบถามการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
« เมื่อ: Tuesday, November 27, 2012 , 11:33:16 AM »

ผมขอเรียนถามเป็นข้อๆนะครับ
1. การปลูกสร้างเกสต์เฮ้าท์ต้องมีการขออนุญาต ตาม พ.ร.บ.โรงแรม และ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร หรือไม่
2. กรณีเกสต์เฮ้าท์ ได้ปลูกสร้างและประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก มาประมาณ 10 ปี แล้ว แต่ทางอบต. เพิ่งตรวจสอบพบประมาณต้นเดือน สิงหาคม 2555 ว่า ยังไม่ได้มีการขอนุญาตปลูกสร้างแต่อย่างใด นายช่างอบต. จึงรายงานให้นายกทราบ นายกจึงออกคำสั่งห้ามใช้อาคารตามมาตรา 40(2) และกำหนดเวลาให้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม มาตรา 41 แต่ปัจจุบันเจ้าของเกสต์เฮ้าท์ยังคงประกอบกิจการ และยังไม่มาขอใบอนุญาตแต่อย่างใด อยากทราบว่าทางอบต.ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
กกท.

Re: ขอความอนุเคราะห์สอบถามการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
« ตอบ #1 เมื่อ: Wednesday, November 28, 2012 , 11:20:04 AM »

1.เบื้องต้นให้พิจารณาการใช้งานของอาคารตาม กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม
พ.ศ.2551 ว่าเข้าข่ายเป็นโรงแรมหรือไม่ถือว่าเป็นโรงแรม ตามข้อ 1 ของกฎกระทรวงฯ ซึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้

" ข้อ 1 ให้สถานที่พักที่มีจำนวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด ไม่เป็นโรงแรมตาม (3) ของบทนิยามคำว่า “โรงแรม” ในมาตรา 4

ต้องแยกเป็นสองประเด็นคือ ถ้าหากไม่เข้าข่ายเป็นโรงแรม ก็ต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ แต่ถ้าเข้าข่ายเป็นโรงแรมด้วย ก็ต้องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมด้วย โดยปัจจุบัน ส่วนราชการที่กำกับใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการโรงแรม ก็คือ กรมการปกครอง ซึ่งท่านสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ที่ศูนย์บริการประชาชน วังไชยา กรมการปกครอง ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กลุ่มงานโรงแรม หมายเลขโทรศัพท์
02-356-9518 จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนและตรงต่อวัตถุประสงค์ของท่านโดยต่อไป ครับ

2.กรณีที่เจ้าของอาคารก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตในเขตพื้นที่ควบคุมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นั้น ถ้าการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังกล่าว ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 21 ฯ หรือ ตามมาตรา39 ทวิ ฯ แล้ว เบื้องต้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องพิจารณาออกคำสั่ง ตามมาตรา 40ฯ เพื่อระงับการกระทำดังกล่าว(แบบ ค.3) และระงับการใช้(แบบ ค.4) และถ้าหากว่าการก่อสร้างดังกล่าว ตามมาตรา 40 ฯ สามารถแก้ไข ได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็มีอำนาจหน้าที่สั่งให้เจ้าของอาคารยื่นขออนุญาตตามมาตรา 21หรือแจ้งตามมาตรา 39 ทวิฯ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากว่าเจ้าของอาคาร ไม่ได้ปฎิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 41 ฯ (ให้ยื่นแบบแก้ไข) เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ต้องออกคำสั่งให้รื้อถอน และถ้าไม่รื้อถอนตามคำสั่งมาตรา 42 ฯก็ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฎิบัติตามมาตรา 43ฯ ต่อไป การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีโทษตามมาตรา 65 ฯ การดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแยกเป็น 2 กรณี ได้แก่

2.1 การดำเนินคดีอาญา เมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งมีโทษดังกล่าวข้างต้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ฝ่าฝืนต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่ ตั้งแต่ออกคำสั่งแล้ว

2.2 การออกคำสั่งทางปกครองกับผู้ฝ่าฝืนให้แก้ไข หรือรื้อถอนอาคาร กรณีนี้ไม่มีอายุความตราบใดที่อาคารยังมีส่วนฝ่าฝืนกฎหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถออกคำสั่งได้ ตามที่กฎหมายกำหนด


ช่างจำเป็น

Re: ขอความอนุเคราะห์สอบถามการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
« ตอบ #2 เมื่อ: Wednesday, November 28, 2012 , 3:47:33 PM »

ขอแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมครับ ตอนนี้ ได้ดำเนินการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้ว เมื่อประมาณต้นเดือน พ.ย. 55 ในข้อหาปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต และฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานที่ห้ามใช้อาคาร กรณีนี้สามารถออกคำสั่งทางปกครองให้รื้อถอนได้เลยหรือไม่ครับ หรือต้องรอให้มีคำพิพากษาคดีอาญาก่อนหรือไม่ และถ้าออกคำสั่งรื้อถอนได้เลย ขั้นตอนในการปฏิบัติต้องทำอย่างไรบ้าง
กกท.

Re: ขอความอนุเคราะห์สอบถามการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
« ตอบ #3 เมื่อ: Thursday, November 29, 2012 , 10:26:07 AM »

1.ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ กรณีที่ตรวจสอบพบมีการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาต

1.1 ในกรณีที่สามารถยื่นขออนุญาตได้ (ตรวจสอบแล้วไม่มีส่วนใดขัดต่อข้อกฎหมาย ) ให้พิจารณาออกคำสั่ง ตามขั้นตอน
แบบ ค.3 (ระงับการก่อสร้างฯ) แบบ ค.4 (ห้ามเข้าใช้อาคารฯ ) และแบบ ค.9 (ให้ยื่นขออนุญาต) เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ผู้กระทำความผิดเพิกเฉยฝ่าฝืนคำสั่งและไม่ดำเนินการตามคำสั่งไม่มีการดำเนินการใดๆ ให้พิจารณาออกคำสั่ง แบบ ค. 15 (ให้รื้อถอน) ส่วนการรื้อถอนตามมาตรา 43 นั้น จะดำเนินการตามมาตรา 43(2) หรือ มาตรา 43(1)ก่อนหรือหลัง ก็แล้วแต่กรณี ส่วนโทษทางอาญา ก็ให้พิจารณาแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวน ตามฐานความผิดที่ฝ่าฝืน ตามมาตรานั้น

1.2 ในกรณีที่สามารถยื่นแก้ไขและให้ยื่นขออนุญาตได้ (ตรวจสอบแล้วมีบางส่วนที่ขัดกฎหมาย ซึ่งสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้) ให้พิจารณาออกคำสั่งตามขั้นตอน แบบค.3 (ระงับการก่อสร้างฯ) แบบ ค.4 (ห้ามเข้าใช้อาคารฯ)และแบบค.10 (ให้แก้ไขและยื่นขออนุญาต) เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ผู้กระทำความผิดเพิกเฉยฝ่าฝืนคำสั่งและไม่ดำเนินการตามคำสั่งไม่มีการดำเนินการใดๆ ให้พิจารณาออกคำสั่ง แบบ ค. 15 (ให้รื้อถอน) ส่วนการรื้อถอนตามมาตรา 43 นั้น จะดำเนินการตามมาตรา 43(2) หรือ มาตรา 43(1) ก่อนหรือหลัง ก็แล้วแต่กรณี ส่วนโทษทางอาญา ก็ให้พิจารณาแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวน ตามฐานความผิดที่ฝ่าฝืน ตามมาตรานั้น

1.3 ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (ตรวจสอบแล้วทุกส่วนขัดกฎหมาย ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้)ให้พิจารณาออกคำสั่งตามขั้นตอน แบบค.3 (ระงับการก่อสร้างฯ) แบบ ค.4 (ห้ามเข้าใช้อาคารฯ) เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ผู้กระทำความผิดเพิกเฉยฝ่าฝืนคำสั่งและไม่ดำเนินการตามคำสั่งไม่มีการดำเนินการใดๆ ให้พิจารณาออกคำสั่ง แบบ ค. 7 หรือแบบ ค.8 แล้วแต่กรณีส่วนการรื้อถอนตามมาตรา 43 นั้น จะดำเนินการตามมาตรา 43(2) หรือ มาตรา 43(1) ก่อนหรือหลัง ก็แล้วแต่กรณี ส่วนโทษทางอาญา ก็ให้พิจารณาแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวน ตามฐานความผิดที่ฝ่าฝืน ตามมาตรานั้นช่างจำเป็น

Re: ขอความอนุเคราะห์สอบถามการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
« ตอบ #4 เมื่อ: Monday, December 3, 2012 , 10:49:31 AM »

ขอบคุณมากครับ
  ขึ้นบน
  ตอบ