::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามความก้าวหน้าผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี  (อ่าน 575 ครั้ง)
เสริมศักดิ์

ขอสอบถามความก้าวหน้าผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
« เมื่อ: Tuesday, February 12, 2013 , 10:21:02 AM »

อยากสอบถามเรื่องผังเมืองรวมชลบุรี ไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใด
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

Re: ขอสอบถามความก้าวหน้าผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
« ตอบ #1 เมื่อ: Monday, March 4, 2013 , 11:08:54 AM »

ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
กรมโยธาธิการและผังเมือง กำลังดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ
ซึ่งกรณีต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ร่างผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ประสานโดยตรงกับหน่วยงาน คือกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038_287174 โทรสาร 038_791921
  ขึ้นบน
  ตอบ