::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามความก้าวหน้าผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี  (อ่าน 546 ครั้ง)
เสริมศักดิ์

ขอสอบถามความก้าวหน้าผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
« เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2556 , 10:21:02 »

อยากสอบถามเรื่องผังเมืองรวมชลบุรี ไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใด
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

Re: ขอสอบถามความก้าวหน้าผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
« ตอบ #1 เมื่อ: 4 มีนาคม 2556 , 11:08:54 »

ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
กรมโยธาธิการและผังเมือง กำลังดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ
ซึ่งกรณีต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ร่างผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ประสานโดยตรงกับหน่วยงาน คือกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038_287174 โทรสาร 038_791921
  ขึ้นบน
  ตอบ