คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
Image Icon visited booking 14
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรม...

09 ธันวาคม 2566

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในวันแรกของการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส...

09 ธันวาคม 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จำกั...

09 ธันวาคม 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จำกัด เข้าพบเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง

Image Icon visited booking 27
ยผ.ร่วมประชุมมอบนโยบาย วาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาหนี้นอ...

08 ธันวาคม 2566

ยผ.ร่วมประชุมมอบนโยบาย วาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดท...

08 ธันวาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองยะลา ครั้งที่ ๒

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดท...

07 ธันวาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมโพธาราม จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒

Image Icon visited booking 13
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดท...

04 ธันวาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒

Image Icon visited booking 66
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และปรึกษาหาร...

30 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการวาง และจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่กรุงเทพมหานคร (50 เขต) ขอเชิญประชาชนตรวจดูรายละเอียด และเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

Image Icon visited booking 138
คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ...

11 ตุลาคม 2566

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

Image Icon visited booking 267
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง...

01 กันยายน 2566

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

Image Icon visited booking 99
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกั...

19 กรกฎาคม 2566

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี เร่งซ่อมไฟแส...

08 ธันวาคม 2566

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี เร่งซ่อมไฟแสงสว่างเสร็จแล้ว ประชาชนต่างดีใจและชื่นชม จากกรณีมีการร้องเรียนการใช้งบประมาณการก่อสร้างเสาไฟไฮแมส จำนวนถึง 28 ต้น ซึ่งตั้งตลอดแนว ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านสวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานีจ.ปัตตานี ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าของโครงการ แต่กลับถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ กระทั่งกลายเป็นสภาพพื้นที่ถูกทิ้งให้เปล่าประโยชน์ นั้นล่าสุดแสงไฟจากเสาไฟฟ้าดังกล่าวสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว จนชาวบ้านในพื้นที่และต่างพื้นที่ที่มาท่องเที่ยวพักผ่อนบริเวณดังกล่าวต่างชื่นชมเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะนายนภพร ชูอ่องสกุล ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นคนพื้นที่ที่เร่งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าทุกต้นกลับมาให้แสงสว่างอีกครั้ง อ้างอิงจากเว็บเพจ : https://www.77kaoded.com/news/snews/2508321 จากสำนักข่าวออนไลน์ : เว็บไซต์ 77kaoded.com

แบบสอบถามนี้ใช้สำหรับประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส...

08 ธันวาคม 2566

แบบสอบถามนี้ใช้สำหรับประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราขกุศลเฉลิมพระเกียรติ...

07 ธันวาคม 2566

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราขกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

แจ้งเวียน หนังสือ ประจำวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ประชา...

07 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

Image Icon visited booking 792
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 788
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 983
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 665
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นและยื่นคำร้อง

90 วัน

08

ธ.ค.

08

ธ.ค.

08

ธ.ค.

08

ธ.ค.

07

ธ.ค.

07

ธ.ค.

30

พ.ย.

30

พ.ย.

21

พ.ย.

17

พ.ย.

17

พ.ย.

17

พ.ย.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
playing icon of วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
ประเมินความพึงพอใจ