คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมคณะ มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี...

29 มีนาคม 2566

อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมคณะ มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย บูรณาการกลไกภาครัฐ ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง แจง กรณี การดำเนินโครงการปรับปร...

29 มีนาคม 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง แจง กรณี การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา และการส่งมอบทุ่นลอยน้ำเทียบเรือให้ท้องถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคร...

29 มีนาคม 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 59 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Image Icon visited booking 39
กรมโยธาฯ ร่วมสนทนาสดในรายการ สถานีประชาชน ประเด็นโครงกา...

22 มีนาคม 2566

กรมโยธาฯ ร่วมสนทนาสดในรายการ สถานีประชาชน ประเด็น "โครงการหมู่บ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากร จากคลองบ้านใหม่ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์"

Image Icon visited booking 21
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราช...

10 มีนาคม 2566

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ท้องที่ ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เนื้อที่สองแปลงรวมประมาณ ๑,๐๘๑ ไร่ ๐ งาน ๒๓.๑๐ วา โดยให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา ๕๐ ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นต้นไป ด้้วยวิธีเสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าและข้อเสนอด้านการลงทุนพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อประเทศตามเงื่อนไข รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Image Icon visited booking 30
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผัง...

08 มีนาคม 2566

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ ๑ ผังเมืองรวมชุมชนควนเนียง จังหวัดสงขลา

Image Icon visited booking 30
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจ...

07 มีนาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ ๒ ผังเมืองรวมเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Image Icon visited booking 25
การประชุมหารือกลุ่มย่อย ( Focus Group ) ครั้งที่ 1 การว...

07 มีนาคม 2566

การประชุมหารือกลุ่มย่อย ( Focus Group ) ครั้งที่ 1 การวางผังนโยบายระดับประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Image Icon visited booking 363
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อ...

02 ธันวาคม 2565

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๔๔ รายการ

Image Icon visited booking 369
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดแล...

05 กันยายน 2565

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 36 รายการ

Image Icon visited booking 412
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 256...

31 สิงหาคม 2565

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570)

การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง...

29 มีนาคม 2566

ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

จัดทำผังภูมิสังคม อำเภอเมืองยโสธร...

29 มีนาคม 2566

ประชุมชี้แจงและ ให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map) ระดับตำบล อำเภอเมืองยโสธร

ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2555...

29 มีนาคม 2566

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในการบังคับใช้ ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2555

Image Icon visited booking 442
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 532
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 754
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 293
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
01

ม.ค.

28

มี.ค.

28

มี.ค.

28

มี.ค.

27

มี.ค.

24

มี.ค.

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

29

มี.ค.

29

มี.ค.

29

มี.ค.

29

มี.ค.

29

มี.ค.

29

มี.ค.

01

ม.ค.

28

มี.ค.

28

มี.ค.

28

มี.ค.

27

มี.ค.

24

มี.ค.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
ประเมินความพึงพอใจ
line chatbot