คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
Image Icon visited booking 27
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำข้าราชการกรมฯ ถวายสัตย...

24 กรกฎาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำข้าราชการกรมฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

Image Icon visited booking 27
กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญ มท.1 เป็นประธาน ในพิธีส่งม...

24 กรกฎาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญ มท.1 เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบบ้านใหม่ 86 หลัง ให้ผู้ยากไร้ทั่วประเทศ

Image Icon visited booking 22
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ...

24 กรกฎาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประชุม และการจัดทำคำร้อง/ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"

Image Icon visited booking 23
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เฝ้ารับเสด็จ ฯ พระบาทสมเด...

24 กรกฎาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เฝ้ารับเสด็จ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงอุปรากร “มาดามบัตเตอร์ฟลาย" (Madama Butterfly) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Image Icon visited booking 11
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดท...

23 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒

Image Icon visited booking 47
ความดีอยู่เหนือสิ่งอื่นใด - สมชาย นิลศรี - กระทรวงมหาดไ...

11 กรกฎาคม 2567

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : สมชาย นิลศรี ขับร้อง : สมชาย นิลศรี ดูแลการผลิต โดย : สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อำนวยการสร้าง โดย : ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

Image Icon visited booking 23
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกอ่นจัดท...

09 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกอ่นจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๒

Image Icon visited booking 36
ผังเมือง
เชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัด...

08 กรกฎาคม 2567

เชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑

Image Icon visited booking 394
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได...

18 มีนาคม 2567

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

Image Icon visited booking 240
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐ...

14 มีนาคม 2567

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Image Icon visited booking 593
คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ...

11 ตุลาคม 2566

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

Image Icon visited booking 486
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง...

01 กันยายน 2566

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ(ครั้งที่ ๓)...

25 กรกฎาคม 2567

ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ(ครั้งที่ ๓)งานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่

กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย...

25 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล...

25 กรกฎาคม 2567

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

โครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามผังภูมิสังคม...

25 กรกฎาคม 2567

โครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามผังภูมิสังคมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Image Icon visited booking 1291
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 1052
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 1305
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 939
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

25

ก.ค.

25

ก.ค.

25

ก.ค.

25

ก.ค.

25

ก.ค.

25

ก.ค.

24

ก.ค.

23

ก.ค.

19

ก.ค.

19

ก.ค.

18

ก.ค.

18

ก.ค.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
playing icon of วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
ประเมินความพึงพอใจ